Branş Dersleri

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi dersi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi dersi programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları  amacıyla uygulanmaktadır.

 

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün  önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin  eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinlerarası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde  teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri  saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

2 - 6. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız  öğretim programlarımızın  temel amaçları;

 • Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
 • Öğrencileri temel bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilen, çeşitli amaçlara  yönelik uygulama programları hakkında bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek,
 • Bilgisayar okur-yazarlığını  yaşam boyu süren bir süreç olarak kavramalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin bilişim teknolojisininin sunduğu imkanları sadece derslerinde kullanmayıp, günlük hayatın her alanında da etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
 • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru bilgiye ulaşmada, bilgiyi örgütlemede ve bilgiyi sunmada etkin olarak kullanmalarını sağlamak,
 • Problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama konularında öğrencilerimizi geliştirmeyi,
 • İnternet'i etkin kullanmayı sağlamak,
 • Kelime işlem, sunum , masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama-tablolama, çizim ve web tasarımı  proğramlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanmalarını sağlamak
 • Bilişim Teknolojileri araçlarıyla verileri toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda 1 bilgisayar laboratuarımız bulunmaktadır. Her öğrencinin bireysel kullanımını sağlayacak şekilde laboratuarda 22 adet öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedefi; ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan bireyler yetiştirmektir.Bu derste, dini kavramları doğru anlayan, aklın dinin sorumluluğunun temel şartı olduğunu, dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teşvik ettiğini öğrencilere sezdirmektir.

Dersin amacı; toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakan, kendi inancı ile mutlu ve barışık bireyler yetiştirmektir.

 

Fen Bilimleri

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir.

Küreselleşme, uluslararası ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler, güçlü bir gelecek oluşturmak için her vatandaşın fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir.

Fen Bilimleri dersi'nin amacı ; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.

Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir.

 

Görsel Sanatlar

Eğitim yaklaşımımız, hazırlık sınıflarından itibaren görsel hafıza oluşturmaya yöneliktir. Derslerimizde, öğrencilerimizin; sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini somuta taşıyan bir kimlik taşır.

Sene içinde yapılan tüm çalışmalar değerlendirilir. Temalı yaklaşımlar çeşitli yarışmalara toplu katılımları mümkün kılar. "Her Seneye Bir Resssam" projesi dâhilinde bu sene, CHAGALL temasında tüm seviyelerde uygulamalar yapılacaktır. Sene içerisinde çeşitli sergiler açılarak yapılan çalışmalar paylaşılır. Ankara ve İstanbul'daki Müze ve Galerilerdeki süreli ve devamlı sergiler takip edilir.

Modern Diller

ALMANCA / FRANSIZCA / İTALYANCA

Çağdaşlaşmanın temel amaçlarından biri evrensel bilgiye, değerlere ve standartlara erişmek, zengin bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmaktır. Bu amaca ulaşma çabasında bireyleri diğerlerinden üstün kılan en önemli değerlerden biri de yabancı dil bilgisidir.

Birden fazla yabancı dil bilmenin büyük bir ihtiyaç haline geldiği günümüz koşullarında, öğrencilerimiz 6. sınıftan itibaren dünyada en çok kabul gören ve yaygın olarak kullanılan yabancı diller arasında yer alan Almanca, Fransızca ve İtalyanca'yı seçmeli ders olarak alabilmektedirler.

 

Müzik

Müzik dersi'nin amacı,  öğrencilerin  müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının  ayrılmaz bir parçası   hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin;

 • Kendisiyle ve çevresiyle barışık,
 • Ulusal ve uluslararası   kültürleri tanıyan,
 • Vatan ve millet sevgisine sahip,
 • Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere  duyarlı,
 • Birlikte müzik yapma yoluyla demokrasinin önemini kavramış,
 • Güzel sanatların her türüne açık,
 • Mutlu,kendini ifade edebilen  ve özgüveni gelişmiş  bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir.

 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Sosyal bilimler aracılığıyla öğrencilere; ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE BAĞLI, laik, demokratik, insan haklarına saygılı bir birey bilincinin yanı sıra, çağdaş değerlerin korunması konusunda da duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.,

 

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım dersi programı; öğrencilerimize, başta yaratıcılık olmak üzere, hayal gücü ve estetik duygularını geliştirecek özgün ürünler tasarlamalarına fırsat verilmesi hedeflenerek planlanmıştır.

Öğrencilerimizin tasarladığı ürünler, insan hayatının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalardır. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri takip ederek inovasyon çalışmaları yaparlar.

Sene içerisinde yapılacak olan uygulamalar ile gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini geliştirebilmeleri ve problemlere farklı çözümler önerebilmeleri amacıyla; bilim adamları ve mucitlerin biyografileri, inovasyon ve buluş hikâyeleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimiz,  'teknoloji ve tasarım atölyelerinde' ve gerekli olduğu durumlarda alanla ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanmak için bilişim teknolojileri sınıflarında çalışırlar. İnovasyon ve patent konuları ile ilgili olarak gelen konuklar öğrencilerimizi bilgilendirir. Üniversitelerin tasarımla ilgili sergileri gezilir.                                                                                            

Sene içerisinde yapılan tüm uygulamaları  süreçleri ile birlikte diğer ODTÜ GV okullarının katılımı ile Mayıs ayında düzenleyeceğimiz Teknoloji ve Tasarım Şenliğinde, CHAGALL konulu tasarımları haziran ayı sergimizde  görebilirsiniz.

 

Türkçe

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma) becerilerini geliştirmek esasına dayanmaktadır. Bu program ile okuyan, sorgulayan, okuma eylemini alışkanlık haline getirmiş, yaratıcı düşünen, tartışan, karşılaştırma yaparak senteze ulaşabilen, estetik zevk kazanmış,  milli ve evrensel değerlere duyarlı, sözlü ve yazılı anlatımında anadilini başarıyla kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kültürel ve akademik yönden çeşitli etkinliklere yer verilmiştir.

Türkçe derslerinde; her seviyede "tema"lardan hareketle Yeni Türkçe Öğretim Programı'nı destekleyen bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerin sanatçı duyarlığı ile yetişmelerini de hedef alan bu anlayış, anadilinin anlatım gücünü ve zenginliğini yansıtan çeşitli türdeki metinlerle desteklenmektedir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Türkçe derslerinde; 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizde dil bilinci ve duyarlığını edinmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dilbilgisi olarak belirlenen beş temel dil becerisini geliştirme amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda; öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmesini sağlarken bir bütün olarak değerlendirilmesini hedefleyen süreç yaklaşımı da temel alınmaktadır.

Yazılı Sınavlar

6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler, her dönem üç olmak üzere senede toplam altı tane yazılı sınavla değerlendirilir. Yazılı sınavlar; okuduğunu anlama, dilbilgisi ve yazılı anlatım bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda değişik soru köklerine yer verilerek öğrencilerin her türlü gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Sınıf İçi Performans

6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin ilk değerlendirmeleri; öğretim etkinliklerine katılımlarına ve sınıf içerisinde yaptıkları çeşitli etkinliklere yöneliktir. İkinci değerlendirmeler ise öğrencilerin süreli yayınları takip etmelerine ve dönem içerisinde okunması gereken kitaplara yönelik hazırladıkları sunumlara yöneliktir. Bu değerlendirmeler için alternatif değerlendirme ölçekleri hazırlanır ve kullanılır.

Performans Görevleri

 • I. Performans Görevi:6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin sanatçı duyarlığı ile yetişmelerini sağlamak amacıyla bir ders saatinde gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesinden oluşur. Bu çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler, en az iki hafta öncesinden öğrencilere bildirilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanır. Buradaki temel amaçlar; eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını geliştirmek ve bir ürün ortaya çıkarmasını sağlamaktır.
 • II. Performans Görevi:"Sürece Dayalı Yazma Çalışmaları"nın değerlendirilmesi esasına dayanır. Her seviye için her dönemde iki yazınsal tür üzerinde yoğunlaşılır. Haftanın bir ders saati, yalnızca bu çalışmalara ayrılır. 6., 7. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler ile belirlenen yazınsal türler doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılarak ürün dosyaları oluşturulur. Öğrencilerin, belirlenen yazınsal tür özelliklerini içselleştirerek ortaya bir ürün çıkarmaları sağlanır. Uygulamada, tek başına ürünlerin değerlendirilmesinden çok sürecin değerlendirilmesi de esas alınır.

Proje

Türkçe dersinden proje ödevi alan öğrenciler, daha fazla araştırma yapıp bilgi sahibi olabilecekleri konulardan birini seçerler. Buradaki temel amaç; öğrencilerin istedikleri bir konuda ayrıntılı bilgilere ulaşmaları ve o alanda kendilerini geliştirmelerini/uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda onların yeni bilgilere ulaşmaları, yaratıcı ve özgün düşüncelerini ortaya koymaları sağlanır. Öğrenciler, süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımıyla sene içerisinde öğretmeninin belirlediği günlerde öğretmeni ile görüşür ve çeşitli öneriler doğrultusunda projesini tamamlar.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.