Branş Dersleri

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi dersi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi dersi programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları  amacıyla uygulanmaktadır.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün  önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin  eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinlerarası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde  teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri  saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

2 - 6. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız  öğretim programlarımızın  temel amaçları;

 • Öğrencilerimizin üst düzey düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
 • Öğrencileri temel bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilen, çeşitli amaçlara  yönelik uygulama programları hakkında bilgi ve becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmek,
 • Bilgisayar okur-yazarlığını  yaşam boyu süren bir süreç olarak kavramalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin bilişim teknolojisininin sunduğu imkanları sadece derslerinde kullanmayıp, günlük hayatın her alanında da etkin biçimde kullanmalarını sağlamak,
 • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru bilgiye ulaşmada, bilgiyi örgütlemede ve bilgiyi sunmada etkin olarak kullanmalarını sağlamak,
 • Problem çözme, iletişim, araştırma ve sorgulama konularında öğrencilerimizi geliştirmeyi,
 • İnternet'i etkin kullanmayı sağlamak,
 • Kelime işlem, sunum , masaüstü yayıncılık, veri tabanı, hesaplama-tablolama, çizim ve web tasarımı  proğramlarını disiplinler arası işbirliği ile yapılan projelerle günlük hayatta kullanmalarını sağlamak
 • Bilişim Teknolojileri araçlarıyla verileri toplama, yorumlama ve bu verileri kullanabilmelerini sağlamaktır.

Okulumuzda 1 bilgisayar laboratuarımız bulunmaktadır. Her öğrencinin bireysel kullanımını sağlayacak şekilde laboratuarda 22 adet öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedefi; ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan bireyler yetiştirmektir.Bu derste, dini kavramları doğru anlayan, aklın dinin sorumluluğunun temel şartı olduğunu, dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teşvik ettiğini öğrencilere sezdirmektir.

Dersin amacı; toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakan, kendi inancı ile mutlu ve barışık bireyler yetiştirmektir.

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

"Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür. 

Okulumuzda Sosyal Bilgiler aracılığıyla öğrencilerimize; ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE BAĞLI, laik, demokratik, insan haklarına saygılı bir birey bilincinin yanı sıra, çağdaş değerlerin korunması konusunda da duyarlı olan dünya ile uyumlu küresel vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler. Bu çerçevede öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimi için her sınıf düzeyinde planlanan müze, fabrika ve şehir gezileri yapılmaktadır. Ayrıca yine tüm sınıflar düzeyinde kazanımlarla bağlantılı, okuma kitabı önerileri yapılmakta ve kitaplar üzerine etkinlikler düzenlenmektedir. Yıl içerisinde Sosyal Bilgilerin temel hedeflerine uygun olarak çeşitli kulüpler kurulmakta, bu kulüpler aracılığıyla öğrencilerimizin kişisel-sosyal gelişimine katkı sunulmaktadır." 

 

 

GÖRSEL SANATLAR 

Görsel Sanatlar dersinin temel amacı, öğrencilere estetik duyarlılık kazandırarak sanattan anlayan, yaratıcı ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sanatı günlük yaşantıları içine yerleştirmeleri yani sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek en büyük hedeflerimizden biridir. Öğrencilerimiz sanatı hem kendi toplumunun kültürel değerlerini benimseyerek hem de evrensel değerler doğrultusunda farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyarak, sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmektedirler. Bu süreçte öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı pek çok resim yarışmalarına katılarak, disiplinler arası projeleri sanat ortamına taşıyarak farklı deneyimler kazanmaktadır. Okulumuzda farklı zamanlarda ve mekânlarda öğrencilerimizin karakalem, akrilik boya, fotoğraf, heykel çalışmaları sergilenmekte olup her öğrencinin kendini sanat yoluyla ifade etmesine, ziyaretçilerle paylaşma ve değerlendirme yapmasına fırsatı verilmektedir. 

Ödüllerimiz 

 • Uluslararası Frogs are Green “Kuraklık” konulu resim yarışmasında mansiyon
 • Uluslararası Picasso resim yarışmasında 3.lük.
 • İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde seçilen işlerin sergilenmesi
 • Mersin Valiliği İstiklal Marşı’nın Kabulü konulu resim yarışmasında 1.lik.
 • “Hayalim Leonardo Da Vinci İle Seyahat Etmek” isimli E-twinning projesinde kalite ödülü
 • Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışmasında 2.lik.
 • Ulusal Yaratıcı Çocuklar Derneği Karikatür Yarışmasında 2.lik, 3.lük.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi “Su Günü” konulu resim yarışması 1.lik.

 

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM  

7 ve 8. sınıfların programında yer alan Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır: İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okur yazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.   

Bu bağlamda öğrencilere;   

 • Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırma,  
 • Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırma,  
 • Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlama,  
 • Görselleştirme becerisi kazandırma,  
 • Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırma, 
 • Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edinmeleri hedeflenir. 

 

FEN BİLİMLERİ  

Fen Bilimleri dersi astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri, çevre bilimleri ve fen-mühendislik-girişimcilik hakkında temel bilgi ve beceriler kazandırarak öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlamaktadır. 

Fen Bilimleri dersi öğretim programımız ile öğrencilerimizin; 

 • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandıran tutum geliştirmeleri; karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretildiğini (bilimsel araştırma yöntemleri ile fen ve mühendislik uygulanmalarını) keşfetmeleri, • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmeleri, • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları, bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanmaları, • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri, • Evrensel değerleri, milli ve kültürel değerleri, bilimsel etik ilkelerini benimsemeleri, • Fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere yönelik disiplinler arası bakış kazanmaları; buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmaları, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

ETKİNLİKLERİMİZ 

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI 

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerle bireysel ya da grup olarak çalışmalarına imkan verecek şekilde düzenli olarak laboratuvarda deneyler yapılmaktadır. Laboratuvar çalışması; öğrencilere eleştirel düşünme, bilimi anlama, işlem kabiliyetini artırma, psikomotor becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin bilgiyi yaşantısına aktarıp kullanmasını sağlar. 

BİLİM ŞENLİĞİ 

Geleneksel olarak her yıl 7-14 Mart tarihinde düzenlenen Bilim Şenliğinde öğrenciler bilimsel projelerini sergiler. Bilim Şenliğinin amaçları; 

 • Öğrencilerde bilimsel merakı uyandırmak, bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesine olanak hazırlamak;
 • Öğrencileri bir bilim insanı gibi; soru sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak;
 • Öğrencilerde kendine güven duygusunu geliştirmek; onlara yeni keşiflere ve çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak;
 • Fen Bilimlerinin zevkli ve günlük yaşamın bir parçasını olduğunu göstermektir.

EKO-OKULLAR PROGRAMI 

Eko-Okullar programı; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzda tüm seviyelerde öğrencilerin katılımıyla seçilen tema ile müfredat içi ve müfredat dışı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda okulumuzda belirlenen çevre sorunlarına çözümler üretilir ve bu sorunların evrensel düzlemdeki ilişkilerine vurgu yapılarak her öğrencimizin birer dünya vatandaşı olarak uluslararası çalışmalarda da rol alması desteklenir. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan çevre çalışmalarına liderlik ederek çevreye karşı olumlu tutumun oluşturulmasında aktif olarak çalışırlar.  

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ 

Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE) programı, uluslararası bir kuruluş olan Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik ağıdır. Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan program, 11 yaş ile 21 yaş arasındaki Genç Sözcülerin uluslararası boyutta sürdürdükleri bir çevre gazeteciliğidir. Okulumuzda her yıl öğrencilerimiz belirledikleri yerel sorunlarda araştırmalar yaparak, işinde uzman kişilerle görüşerek ürettikleri film, haber ve fotoğraf gibi ürünleri çeşitli medya araçlarıyla yaygınlaştırırlar. Ürünlerin ulusal ve uluslararası yarışma şeklinde değerlendirilir. 

 

FENBEG 

FENBEG, Fen Bilimleri dersi kazanımlarına uygun, farklı ve özgün sorularla öğrencilerin fen okuryazarlığı düzeyini ölçmek amacı ile düzenlenir. FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Ayrıca öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda analiz etme, problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerileri de ölçülmektedir. 

UZAY KAMPI GEZİSİ 

Her yıl gönüllü öğrenciler öğretmenlerimiz eşliğinde İzmir-ESBAŞta bulunan Uzay Kampını ziyaret eder. Altı günlük Galaktik Yaz Kampı programına katılan öğrenciler, uzay bilimleri alanında eğitim alırken, astronot simülatörleri ile takım çalışmasını öğrenir ve uzay teknolojisi ile tanışırlar. 

KULÜP ÇALIŞMALARI 

Bilim Yolcuları Kulübü: Kulüpte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği STEM uygulamaları yapılmaktadır. 

Eko-Dünya: Kulüpte öğrencilerde çevreyi koruma bilinci geliştirmek amacıyla yapılan eko-okul, sıfır atık ve çevrenin genç sözcüleri programlarına yönelik uygulamalar yapılmaktadır. 

 

MATEMATİK 

Matematik bilimi sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerle ilgilenip bilgiyi işlemeyi, üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi amaçlar. Değişen dünyamızda, matematiği anlayan ve matematik yapanlar, geleceğini şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır.  

Matematik programımızla öğrencilerimizin;  

 • Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilmeleri, 
  • Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilmeleri, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilmeleri, 
  • Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilmeleri,  
  • Problem çözme stratejileri geliştirebilmeleri ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilmeleri,  
  • Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini ve araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma güçlerini geliştirebilmeleri,  
  • Matematiğin insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmeleri,  
  • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilmeleri,  
  • Matematik ve sanat ilişkisini kurabilmeleri, estetik duygular geliştirebilmeleri,  
  • Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri amaçlanmaktadır.  

  

Öğrencilerin var olan matematiksel becerilerinin geliştirilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla ileri düzey eğitim sınıfları (İDES) oluşturulur ve yıl boyunca okul dışı saatlerde hazırlıklar yaparak ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara katılım sağlanır.  

Katılım sağlanan uluslararası yarışmalar; University of Waterloo, Canada” tarafından dünya çapında uygulanan ve dili ingilizce olan “Gauss Math Contest” ve “The Beaver Computing Challenge (BCC)”.  

Ulusal yarışmalar; matematiksel becerilerin ölçülmesini amaçlayan MATBEG ve KANGURU, ayrıca Türk Beyin Takımı tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Akıl Oyunları Yarışması ve Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen Zeka Oyunları Yarışması’ dır.   

  

MÜZİK

 

Koro Çalışmalarımız

     İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde gönüllü öğrencilerimiz arasından seçilerek oluşturulan koromuz, kulüp saatlerinde çalışmalarını yürütmektedir.

      Koro çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin seslerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlayarak tek ses ve iki sesli eserler seslendirerek müzikal davranışlar kazanmak, okul içindeki ve dışındaki müzik yaşantılarını destekleyecek ortamı oluşturmak ve öğrencilerimize birlikte hareket edebilme disiplinini kazandırmaktır.

     Koromuz, okul içerisinde yürütülen faaliyetlerde aktif rol almakta ve ulusal festival ve organizasyonlarda da başarıyla okulumuzu temsil etmektedir.

 

Vurmalı Çalgılar Orkestrası (Bando)

Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren hemen hemen her şehirde kent orkestraları, şehir ve okul bandoları bulunmakta idi. Ancak zaman içinde bu kültür yok oldu ve tamamen silinme noktasına geldi. Aslında bu toplulukların önemi ve insanlar üzerindeki etkisi tartışmasız herkes tarafından kabul edilmekteydi.

Okulumuz bando orkestrası da bu önemli kültürün yaşaması ve öğrencilerimizin bando çalgıları ile eserlerini tanımaları ve icra etmeleri amacıyla kurulmuş bir gruptur.     

Genel Hedefler:

 • Müziği sevdirmek,
 • Vurmalı çalgı çalmalarını sağlamak,
 • Birlikte çalma becerisini kazandırmak,
 • Müziğin yaşantılarında bir yer edinmesini sağlamak,
 • Takım ruhunu ve özgüveni geliştirmek.

 

 

 

TÜRKÇE

Türkçe dersi, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri anlama (okuma-dinleme) ve anlatma (yazma-konuşma) becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisi ve bilinciyle okuma ve yazma kültürü edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmaktadır. Temalara dayalı beceri odaklı yaklaşım merkeze alınarak hazırlanan ders kitapları, “bilgi, beceri ve tutum” gelişiminin ölçme ve değerlendirme boyutuyla birlikte ele alındığı ders planları, çok çeşitli yazılı ve görsel materyaller öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Çağdaş ve bilimsel öğrenme anlayışları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde bulundurularak dil bilgisi, yazım ve noktalama kazanımları metnin anlamsal bağlamına katkısı ön plana çıkarılarak yapılandırılmıştır.

 

Türkçe programımızla öğrencilerimizin;

 • Anlama (okuma/dinleme) ve anlatma (yazma/konuşma) becerilerini geliştirmeleri, • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları, • Okuduğundan, dinlediği/izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri, • Okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmaları, • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri, • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri, • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri, • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve sorgulamaları, • Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, milli duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

İNGİLİZCE

Ortaokul İngilizce eğitim programımızın temel amacı öğrencilerimize dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl düşünme becerilerini süreç odaklı, kriter temelli ve yapılandırmacı bir yaklaşımla kazandırmaktır. Bu programla, aynı zamanda, öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanması da amaçlanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiğimiz öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

 

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca, hedef konuyu öğrencilerimize daha etkili bir şekilde sunmak ve kazandırmak amacıyla sınıf içinde canlandırmalara, sunumlara ve iletişimsel dil öğretme-öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelere yer verilmektedir.

 

Ortaokulda tüm seviyelerde 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Programımız, Türk öğretmenlerimiz ve ana dili İngilizce olan öğretmenlerimizin işbirliği içinde yürütülmektedir.

 

Öğrencilerin akademik gelişimleri, öğrenim sürecinde de olduğu gibi kriter temelli ve süreç odaklı bir yaklaşımla izlenmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimizin temel dil becerileri farklı ölçme araçlarıyla (yazılı sınavlar, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen quizler, konuşma performanslarını ölçen performans değerlendirme sınavları, ders içi etkinliklere katılım puanı, portfolyo çalışması ve  proje ödevleri) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimini yakından takip etmek ve onlara süreç boyunca geri dönüt vererek yönlendirmede bulunmak amacıyla sık aralıklarla yapılmaktadır.

  

 ETKİNLİKLER, PROJELER VE KULÜPLER

JMUN Kulübü

JMUN kulübü, her sene 6. ve 7.sınıf Ortaokul öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen Birleşmiş Milletlerin bir simülasyonudur. JMUN kapsamında, temsili ülke delegeleri olarak görev alan Ortaokul öğrencilerimiz konferanslarda dünya sorunlarını çözmeye yönelik süreçlerde rol alırlar. Çeşitli ana başlıklar altında düzenlenen ulusal ve uluslararası konferanslarda öğrenciler belirli ülke delegeleri olarak çeşitli komitelerde temsil ettikleri ülkeler adına münazaralara katılırlar, sorunlara çözüm önerileri sunarlar ve konferans sonunda alınan kararları kararnameler hazırlayarak yazıya dökerler.

 

Footlights - İngilizce Drama

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine ortam hazırlamanın yanı sıra fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz doğrultusunda sosyal, sanatla barışık, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyen okulumuzda öğrencilerimize İngilizce tiyatro etkinliğimizle, öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanma fırsatı bulmalarına fırsat tanınmaktadır. Ayrıca yıl boyunca çalıştıkları oyunu sene sonuna doğru sahneleyerek velileri ve öğretmenleriyle paylaşılmaktadır.

 

The World Scholar’s Cup

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olarak adlandırılan The World Scholar’s Cup – Dünya Bilginler Kupası’na ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları olarak 2017’den bu yana katılmaktayız. Öğrencilerimiz bu yarışmada her yıl belirlenen bir tema ile ilgili münazara, yazma ve genel kültür testi alanlarında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle İngilizce dilinde yarışmaktadırlar. Öğrenciler yarışmanın ilk etabına Türkiye’de katılıp başarılı oldukları taktirde Global – Uluslararası etaba katılmaya hak kazanıyorlar. Bu etapta da başarılı olduklarında ise Kasım ayında Amerika’da Yale Üniversitesi’nde düzenlenen Torunament of Champions – Şampiyonların Şampiyonası’na katılıyorlar. Öğrencilerimiz katıldıkları ilk günden bu yana yarışmadan  okulumuzu gururlandıran başarılarla, madalya ve kupalarla dönmüşlerdir.

 

 

E-Twinning Projesi

ODTU GV Özel Mersin Ortaokulu olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında yürüttüğümüz “Guess The Teacher” E-twinning projemizi tamamladık ve kalite etiketi başvurumuzu yaptık. Doğamızı olumsuz olarak etkileyen her şey, bizleri ve gelecek nesilleri de olumsuz olarak etkilemektedir. «Guess the Teacher» projemizin amacı, sürdürülebilir yaşam, iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda web2.0 araçlarını kullanarak öğrencilerin dil öğrenme ve konuşma becerilerini teşvik etmek, sunum becerilerini güçlendirmek ve akran öğrenimini desteklemektir. Projede öğrencilerimiz uzman buluşmaları ve bireysel araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgileri birbirlerine aktarmışlardır. Takım çalışması ürünlerinden oluşan bir ajanda ve yine öğrencilerin oluşturdukları bir e-magazin ile projemiz sonlanmıştır.

 

Yabancı Dil Müfredat Dışı Etkinlikleri

Ana sınıfları programından 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda her sınıf seviyesinde belirlediğimiz ünitelerde işlenen konularla alakalı konuklarımızla söyleşiler, veli ve öğrenci katılımlı etkinlikler yapılmaktadır.

2. YABANCI DİL

 

Okulumuzda 5. sınıfta başlayan İkinci Yabancı Dil ders programları (Almanca, Fransızca, İspanyolca) öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yönelik öğrenci merkezli öğretim uygulamalarıyla sürdürülmektedir. Haftada iki saat yapılan derslerle öğrencilerimizin ortaokulu A1 seviyesinde bitirerek öğrendikleri dili yüksek eğitim ve profesyonel hayatlarında bir üst seviyeye taşımaları için gereken motivasyonu ve altyapıyı kazanmaları hedeflenir. Her yıl “2. Yabancı Dil Günü” çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Öğrencilerimiz bugün de Almanca, İspanyolca ve Fransızca şarkılar dinleyip, Avrupa yemekleriyle tanışmaktadırlar.

 

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.