Eğitim - Öğretim

2.Yabancı Dil

Lisemiz ikinci yabancı dil programı ile kendi değerlerini fark edebilen, farklı kültürlere hoşgörü gösterebilen, kültürel iletişimde başarılı, çok dilliliğin öneminin ve gerekliliğinin bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Lisemiz Hazırlık sınıfı itibariyle 2. Yabancı Dil programı sunmakta ve Avrupa Dilleri için Ortak Başvuru Metnine göre (Common European Framework for Reference) ikinci yabancı dil dersi öğretim programlarını esas alarak Almanca, Fransızca, İtalyanca,İspanyolca öğretimi vermektedir.İkinci yabancı dil programı, derslerde görsel-işitsel araçlar kullanarak öğrencilerimize okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırarak iletişimlerini güçlendirmeye  yönelik uygulamalar yapmakta, çeşitli etkinliklerle dil bilgisi ile ilgili yapıları somut örnekler ve görsel materyallerle zenginleştirerek Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nın altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin ikinci basamağı olan A2 seviyesinde mezun etmeyi amaçlamaktadır.

Derslerimizde iletişimsel yaklaşım temel alınmaktadır. Bu bağlamda eğitsel oyunlar, ikili ve grup çalışmaları, drama ve rol yapma gibi sınıf içi etkinliklerle öğrencilerimizin yabancı dil öğrenimi desteklenmektedir.

 

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ders programı, öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir. Öğrencilerimizin sağlıklı gelişimlerini takip edebilmek adına onlara her yıl Sağlıkla İlişkilendirilmiş Fiziksel Uygunluk Testleri yapmaktayız. Performasa dayalı değerlendirmelerin olmadığı bu testlerle öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri takip ederek  velilerimizle paylaşıyoruz. Programlarımıza oryantiring, korfbol, takım oyunları ve ip atlama çalışmalarını alarak zenginleştirdik. Derslerimiz tüm seviyelerde haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır.

 

Biyoloji

Biyoloji Dersinin Amacı:
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanmaları,
• Sorumluluk taşıyan bilinçli birer birey olarak bilimsel değerlerin toplum ve çevre açısından önemini fark etmeleri ve bu değerleri özümsemeleri,
• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanmaları,
• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel temelleri oluşturmaları
• Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmaları için zümremiz;
her aşamada öğrencilerin  katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olan deney, gözlem, araştırma ve grup çalışmaları yapılarak, öğrencilere hem bireysel hem de grup içerisinde kendilerini ifade etme, yeni yöntem ve teknikler arama ve bunları uygulama olanağı sunulmaktadır.
 

 

Coğrafya

COĞRAFYA DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

 • İnsan - doğa  ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerisine sahip,
 • Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilincini geliştirmiş,
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirebilen,
 • Ülkesinin sahip olduğu kaynakları ve onları değerlendirme yollarını tanıyan;ülkesinin kalkınması için  sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirebilmektir.
   

Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecini kavramaları, coğrafi bilgileri yaşamla ilişkilendirmeleri, insan - doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, keşfederek öğrenmelerine olanak sağlayacak programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, süreç içerisindeki gelişimleri ve ilerlemeleri dikkate alınarak farklı ve çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanılmakta, uygun konularda bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. 

 

Fizik

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bilimsel bilginin her yıl katlanarak artmasına yol açmıştır. Bunun bir sonucu olarak bilginin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmış, ülkeleri kalkındıracak, bilgiyi üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç doğmuştur. Bilim ve teknolojideki değişim, nitelikli insan gücü yetiştirme talebi ve lise fizik müfredatının yenilenmesi fizik derslerinin işlenişinde değişiklikler yapmamızı gerekli kılmıştır. Bunun bir sonucu olarak fizik derslerinde kavram yanılgılarının giderilmesine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fiziğin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel öğelere (deney, gösterim, slayt, video, vb.) daha çok yer verilmekte ve derslerde akıllı tahta kullanılmaktadır.
 ODTÜ G. V. Ö. Lisesinde fizik öğretim programının genel amacı;
• Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş,
• Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen,
• Bilim - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen,
• Kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren,
• Bilişim toplumu olabilmenin gerekliliği olan bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Kimya

Kimya programının amacı, öğrencilerimize MEB müfredatında yer alan konuları, sınıf ortamında uygulanabilen farklı yöntemlerle, teknolojik, görsel ekipmanlarla ve deneylerle kavratmaktır. Öğrenilen bu kavramların kalıcı olabilmesi ve içsellendirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantı kurulmaktadır. Farklı türden sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle de tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları sağlamak için çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir.

Genel olarak kimya dersi programı,

 1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;  

 2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;

 3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme - kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar.

 

Matematik

 

ODTÜ G.V özel lisesi matematik bölümü yaratıcı düşünce ve yorumlama gücünü geliştirmeyi, araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini artırmayı, koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda;
• Öğrencilerimize, sınıftaki etkinlikler dışında matematiğin     belli bir disiplin içinde, bireysel çalışma ile öğrenilebileceği bilinci kazandırılır.
• İşlenen her dersin ardından mutlaka ödev verilir ve konu bitimlerinde uygulanan sınavlar ve küçük sınavlarla öğrenme süreci    değerlendirilerek  eksikler tespit edilir ve  gerekli önlemler alınır.
• Öğrencilerimizin matematiği anlamlı öğrenmelerini sağlamak adına derslerde (dinamik) geometri yazılımları; grafik çizim yazılımları; elektronik tablo yazılımları; (grafik) hesap makineleri; akıllı tahta ve tabletler; internet tabanlı uygulamalar gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine de sıkça yer verilir.

Matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği beceri ve yeterlilikler  ise şunlardır.
• Matematiksel modelleme ve problem çözme becerisini kazandırmak
• Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkin kullanma, matematiksel akıl yürütme ve ispat yapma, matematiğin kendi içindeki konular/kavramlar arasında ve başka alanlarla ilişkilendirme
• Matematiğe ve öğrenimine değer verme
• Psikomotor becerilerde gelişim sağlama
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve etkin kullanma

Müzik

Müzik Eğitimi, öğrencide çeşitli müziksel bilgi, beceri, tutum ve değerler edinmeye yönelik yapılan bir süreçtir. Bu süreç içinde, öğrencinin yaşantısında var olan olgulardan yola çıkarak ve düzenli plan,program ve yöntemlerle desteklenerek belirli hedeflere ulaşılır.

Müzik dersi öğretim programı, öncelikle her öğrencinin müziği bir ders olarak değil bir yaşam biçimi haline dönüştürmesi hedeflenerek hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilere müziği sevdirmek,
yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla müzikten haz almalarını sağlamak ve estetik bir bakış açısı oluşturmak amacıyla öğrenmeyi merkez alınarak hazırlanmış ve öncelikli olarak öğrencilerin gelişim süreçleri, öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlar ve bilişsel kazanımlar, güncel yöntem ve tekniklerle desteklenerek hazırlanmıştır.

Bu amaçla okulumuz Müzik Eğitiminin hedefleri, öğrencilerin müzik alanında ulaşması istenilen amaçlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 1. Bireysel ve toplu olarak şarkı söyleme ve dağarcığa sahip olabilme.

 2. Bireysel ve toplu olarak çalabilme  ve dağarcığa sahip olabilme.

 3. Müziği okuyup yazabilme.

 4. Müziği ve müzik performansını değerlendirebilme.

 5. Belirlenen yönergelerle beste ve düzenleme yapabilme.

 6. Müziği dinleyebilme, analiz ve tasvir edebilme.

 7. Müziğin diğer sanatlar ve sanat dışındaki disiplinlerle ilişkilerini kavrayabilme.

 8. Müziğin tarih ve kültürle ilişkisini kavrayabilme.

 

 

Tarih

   Tarih Dersinin Amacı:
• Ulusal tarihimizi bilen, vatandaşlık bilincine sahip,
• Kendisini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklı,
• Farklı kültürlerin nasıl oluştuğunu bilen ve medeniyetler arasındaki farklılıkları kavramış,
• Farklılıkların ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiği bilincinde olan ve farklı kültürler bünyesinde evrenseli yakalama becerisine sahip,
• Geçmiş kültür ve uygarlıklar ile günümüz arasında bağlantı kurabilen,
• Eleştirel düşünce becerisine sahip, görelilik anlayışını kavramış, analitik düşünme ve problem çözme gibi beceri ve nitelikleri kazanmış, özgüveni yüksek,
• Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığını bilen,
• Hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğunun bilincinde olan,
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavramış, bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olan,
• Kültür ve uygarlığın mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazanmış,
• Tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisine sahip,
• Kendisi ve etrafı ile barışık, çevreci,
• Geçmişi doğru okuyan dolayısıyla çağını anlayan, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş nitelikli, çağdaş bireyler yetiştirmek için zümremiz;
her aşamada öğrencilerin katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olarak tartışama ve soru-cevap etkinlikleri ile öğrencilere hem bireysel hem de grup içerisinde kendilerini ifade etme olanağı sunulmaktadır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım (ortak ve seçmeli) derslerinde, öğrencilerimizin, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanması; çok yönlü, sistematik ve eleştirel  düşünme bilincine ulaşması; edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir.

 ODTÜ GVO Özel Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programının genel ilkeleri:
• Türkçenin söz varlığını, anlam ve anlatım zenginliğini kavratma; dili doğru ve etkili kullanmanın toplumsal yaşamdaki gücünü sezdirme.
• Konuları metinler üzerinden işleme; metin çözümleme sürecinde verileri doğru irdeleme, önyargısız ve  nesnel değerlendirmenin önemini kavratma; sınavları bu dikkatle hazırlama
• Disiplinler arası veri içeren edebî metinler aracılığıyla, edebiyatın kültürel altyapısını ve bunun genel kültüre katkısını fark ettirme; dil, düşünce ve kültür arasındaki bağı kavratma
• Düşünce ve düş ufuklarını geliştirecek, yaratıcılıklarını pekiştirecek etkinlikler tasarlama ve uygulama
Bu ilkeler doğrultusunda, konular, metinler üzerinden işlenmektedir ve öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye dönük yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir.

 

İngilizce

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi İngilizce programının amacı, İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilen, ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşmış, yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Program, öğrencilere okuma, yazma, konuşma, dinleme ve öğrenme becerileri kazandırmaya yönelik uygulamalardan oluşmaktadır. İngilizce derslerindeki öğrenme süreci aktif ve öğrenci merkezlidir. Dil eğitiminin iki yönlü bir süreç olması nedeniyle yalnızca öğretmenin bilgi aktarması yeterli olmamakta, öğrencilerin de bu sürece etkin katılmaları gerekmektedir.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.