Branş Dersleri

Beden Eğitimi

Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi Programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla uygulanmaktadır.

 

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersinin amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun örencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerini, yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını ve etraflarındaki dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgileri kazanmalarını sağlamak ve öğrencileri fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetiştirmektir.

Bu süreçte öğrencilerimizin;                                  

 • Evreni sorgulamayı öğrenmeleri,
 • Bilimde ve teknolojide yenilikleri araştırmaya istekli olmaları,
 • Bilim ve teknolojideki ilerlemeleri/ gelişmeleri yaşadıkları toplum ve çevreye uyarlamaları,
 • Beklenmedik durumlarda ve karar verme aşamasında bilimsel süreç ilkelerini esas alarak problem çözme yetisi geliştirmeleri,
 • Amacına uygun deney düzeneği kurmayı ve yapmayı öğrenip, bilgiye bu şekilde ulaşabilmeleri,
 • Doğa olaylarını anlayabilmeleri, gözlem ve çıkarım yapabilmeleri,
 • Fen biliminde gelişen ve değişen bilgiyi teknolojinin de yardımıyla takip edebilmeleri,
 • Teknolojinin fen bilimlerindeki gelişmelere ilişkin öneminin ve katkısının farkına varmaları,
 • Çevreye karşı olumlu bir tutum geliştirerek, daha duyarlı ve bilinçli olmaları,
 • Geçmişten günümüze bilim insanlarının çalışmalarını takip etmeleri,
 • Günlük olaylar ile okulda öğrenilenler arasında ilişkileri kavrayarak projeler üretmeleri,

Alınan güvenlik önlemlerine dikkat ederek laboratuvarı etkili ve amacına uygun bir şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir

 

Görsel Sanatlar

Eğitim yaklaşımımız, hazırlık sınıflarından itibaren görsel hafıza oluşturmaya yöneliktir. Derslerimizde, öğrencilerimizin; sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini somuta taşıyan bir kimlik taşır.

Sene içinde yapılan tüm çalışmalar değerlendirilir. Temalı yaklaşımlar çeşitli yarışmalara toplu katılımları mümkün kılar. "Her Seneye Bir Resssam" projesi dâhilinde bu sene, CHAGALL temasında tüm seviyelerde uygulamalar yapılacaktır. Sene içerisinde çeşitli sergiler açılarak yapılan çalışmalar paylaşılır. Ankara ve İstanbul'daki Müze ve Galerilerdeki süreli ve devamlı sergiler takip edilir.

 

Hayat Bilgisi

Okulumuzun  Hayat Bilgisi derslerindeki amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

Matematik

Matematik programı, "Her çocuk matematiği öğrenebilir."ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte  işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Matematiği öğrenmek; temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir.

Programda; yaşamında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda biz de Matematik Zümresi olarak; düşünen, sorgulayan, çözümleyen ve problem çözme konusunda yetkin öğrenciler yetiştirebilmek adına 2010- 2011 eğitim öğretim yılında www.worldmathsday.com sitesinin her yıl düzenlemiş olduğu matematik yarışmasına 45 öğrenci ile     3 grup halinde katıldık.Yarışmadaki 218 ülkeden yaklaşık 57.000 okul ve 5,3 milyon öğrenci arasından öğrencilerimiz 16. olmayı başararak adımızı uluslararası platforma taşıdı.

Bunun yanısıra, Ankara İli İlköğretim Okulları arası I. Matematik ve Akıl Oyunları Şampiyonası için 6, 7 ve 8. sınıf gönüllü öğrencileri arasından bir takım oluşturduk ve 29 Mayıs'ta düzenlenen zorlu yarışmayı başarıyla tamamlayarak Ankara dördüncüsü olduk.

Bu eğitim öğretim yılında da misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.

 

Müzik

Müzik dersi'nin amacı,  öğrencilerin  müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının  ayrılmaz bir parçası   hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin;

•   Kendisi ve çevresiyle barışık,
•   Ulusal ve uluslararası   kültürleri tanıyan,
•   Vatan ve millet sevgisine sahip,
•   Çevresindeki olaylara, değişim ve gelişmelere  duyarlı,
•   Güzel sanatların her türüne açık,
•   Mutlu, kişilikli ve öz güveni olan  bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yöneliktir.

 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinde, öğrencilerin yaşadıkları çevre ve toplumdan yola çıkarak sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi için gerekli olan bilgi birikimi oluşturmalarına yardımcı olunur, edinilen bilgileri yaşama geçirmeleri temel alınır. Öğrencilerin objektif olarak sorgulayabilen, davranış ve fikirleri toplum tarafından saygı gören bireyler olarak yetişebilmeleri için onlara özgüven veren, öğrenme aktiviteleri hazırlanır. Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, bilgi ve teknolojiden yararlanan,  üreten, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla takım çalışması ve işbirliğine olanak sağlayan ortamlar yaratılır.

 

Türkçe


İlk Okuma-Yazma Öğretimi
    

Hayata ve geleceğe hazır bireylerin yetiştirildiği okulumuzda, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; okuma ve yazma becerilerin kazandırılmasının yanı sıra; düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.

Yeni Türkçe Öğretim Programı'nda ilk okuma - yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi'nin kullanılması ön görülmüştür.

Programda ilk okuma-yazma öğretimi, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmıştır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur.

Ses Temelli Cümle Yöntemi'nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde de, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerin; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerinin de geliştirilmesi beklenmektedir.

Türkçe dersi

Türkçe derslerinde öğrenciler; Türkçe' yi doğru ve etkili biçimde kullanabilme becerilerini geliştiren öğrenme aktivitelerine katılırlar. Öğrencilerin; kendilerini iyi ifade edebilen, işbirliği yapabilen, sorunları çözebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırabilmek amacıyla seviyelerine uygun kitaplara ve çeşitli kaynaklara yönlendirilirler. Böylece öğrencilerimiz, dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edinirler.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.