Branş Dersleri

Beden Eğitimi

Beden eğitimi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi Programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları amacıyla uygulanmaktadır.

 

 

Fen Bilimleri

       

FEN BİLİMLERİ DERS TANITIMI

Fen Bilimleri dersi astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer bilimleri, çevre bilimleri ve fen-mühendislik-girişimcilik hakkında temel bilgi ve beceriler kazandırarak öğrencilerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlamaktadır.


Fen Bilimleri dersi öğretim programımız ile öğrencilerimizin;

 • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandıran tutum geliştirmeleri; karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm üretildiğini (bilimsel araştırma yöntemleri ile fen ve mühendislik uygulanmalarını) keşfetmeleri,
  • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark etmeleri; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmeleri,
  • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları, bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç ve diğer yaşam becerilerini kullanmaları,
  • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmeleri,
  • Evrensel değerleri, milli ve kültürel değerleri, bilimsel etik ilkelerini benimsemeleri,
  • Fen bilimlerini matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek problemlere yönelik disiplinler arası bakış kazanmaları; buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmaları, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

ETKİNLİKLERİMİZ

 

FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerle bireysel ya da grup olarak çalışmalarına imkan verecek şekilde düzenli olarak laboratuvarda deneyler yapılmaktadır. Laboratuvar çalışması; öğrencilere eleştirel düşünme, bilimi anlama, işlem kabiliyetini artırma, psikomotor becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilerin bilgiyi yaşantısına aktarıp kullanmasını sağlar.

BİLİM ŞENLİĞİ

Geleneksel olarak her yıl 7-14 Mart tarihinde düzenlenen Bilim Şenliğinde öğrenciler bilimsel projelerini sergiler. Bilim Şenliğinin amaçları;

 • Öğrencilerde bilimsel merakı uyandırmak, bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesine olanak hazırlamak;
 • Öğrencileri bir bilim insanı gibi; soru sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak;
 • Öğrencilerde kendine güven duygusunu geliştirmek; onlara yeni keşiflere ve çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak;
 • Fen Bilimlerinin zevkli ve günlük yaşamın bir parçasını olduğunu göstermektir.

 

EKO-OKULLAR PROGRAMI

Eko-Okullar programı; okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Okulumuzda tüm seviyelerde öğrencilerin katılımıyla seçilen tema ile müfredat içi ve müfredat dışı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarda okulumuzda belirlenen çevre sorunlarına çözümler üretilir ve bu sorunların evrensel düzlemdeki ilişkilerine vurgu yapılarak her öğrencimizin birer dünya vatandaşı olarak uluslararası çalışmalarda da rol alması desteklenir. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan çevre çalışmalarına liderlik ederek çevreye karşı olumlu tutumun oluşturulmasında aktif olarak çalışırlar.   

 

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

Çevrenin Genç Sözcüleri (YRE) programı, uluslararası bir kuruluş olan Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik ağıdır. Orijinal ismi “Young Reporters for the Environment -YRE” olan program, 11 yaş ile 21 yaş arasındaki Genç Sözcülerin uluslararası boyutta sürdürdükleri bir çevre gazeteciliğidir. Okulumuzda her yıl öğrencilerimiz belirledikleri yerel sorunlarda araştırmalar yaparak, işinde uzman kişilerle görüşerek ürettikleri film, haber ve fotoğraf gibi ürünleri çeşitli medya araçlarıyla yaygınlaştırırlar. Ürünlerin ulusal ve uluslararası yarışma şeklinde değerlendirilir.

 

FENBEG

FENBEG,  Fen Bilimleri dersi kazanımlarına uygun, farklı ve özgün sorularla öğrencilerin fen okuryazarlığı düzeyini ölçmek amacı ile düzenlenir.  FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Ayrıca öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil, aynı zamanda analiz etme, problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerileri de ölçülmektedir. 

 

UZAY KAMPI GEZİSİ

Her yıl gönüllü öğrenciler öğretmenlerimiz eşliğinde İzmir-ESBAŞta bulunan Uzay Kampını ziyaret eder. Altı günlük Galaktik Yaz Kampı programına katılan öğrenciler, uzay bilimleri alanında eğitim alırken, astronot simülatörleri ile takım çalışmasını öğrenir ve uzay teknolojisi ile tanışırlar.

 

KULÜP ÇALIŞMALARI

Bilim Yolcuları Kulübü: Kulüpte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimin, teknolojinin ve mühendisliğin birleştiği STEM uygulamaları yapılmaktadır.

Eko-Dünya: Kulüpte öğrencilerde çevreyi koruma bilinci geliştirmek amacıyla yapılan eko-okul, sıfır atık ve çevrenin genç sözcüleri programlarına yönelik uygulamalar yapılmaktadır.

 

 

 

Görsel Sanatlar   

          Görsel Sanatlar dersinin temel amacı, öğrencilere estetik duyarlılık kazandırarak sanattan anlayan, yaratıcı ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin sanatı günlük yaşantıları içine yerleştirmeleri yani sanatı izlemekten ve sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini desteklemek en büyük hedeflerimizden biridir. Öğrencilerimiz sanatı hem kendi toplumunun kültürel değerlerini benimseyerek hem de evrensel değerler doğrultusunda farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyarak, sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmektedirler. Bu süreçte öğrencilerimiz yetenekleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı pek çok resim yarışmalarına katılarak, disiplinler arası projeleri sanat ortamına taşıyarak farklı deneyimler kazanmaktadır. Okulumuzda farklı zamanlarda ve mekanlarda öğrencilerimizin karakalem, akrilik boya, fotoğraf, heykel çalışmaları sergilenmekte olup her öğrencinin kendini sanat yoluyla ifade etmesine, ziyaretçilerle paylaşma ve değerlendirme yapmasına fırsatı verilmektedir. 

 

        Ödüllerimiz 

 

 • Uluslararası Frogs are Green “Kuraklık” konulu resim yarışmasında mansiyon
 • Uluslararası Picasso resim yarışmasında 3.lük.
 • İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde seçilen işlerin sergilenmesi
 • Mersin Valiliği İstiklal Marşı’nın Kabulü konulu resim yarışmasında 1.lik.
 • “Hayalim Leonardo Da Vinci İle Seyahat Etmek” isimli E-twinning projesinde kalite ödülü
 • Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışmasında 2.lik.
 • Ulusal Yaratıcı Çocuklar Derneği Karikatür Yarışmasında 2.lik, 3.lük.
 • Mersin Büyükşehir Belediyesi “Su Günü” konulu resim yarışması 1.lik.

 

TEKNOLOJİ VE TASARIM

 

         7 ve 8. sınıfların programında yer alan Teknoloji ve Tasarım dersinin iki temel amacı vardır: İlki hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen bireyler yetiştirmek; ikincisi ise teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okur yazarı bireyler yetiştirmektir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlamış bireylerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlayabilen, problemleri tanımlayıp yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirebilen ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar verebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda öğrencilere; 

 • Teknoloji geliştirme süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırma,
 • Tasarım kavramı, türleri ve süreci ile ilgili temel bilgiler kazandırma,
 • Günlük hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin sorumluluk almalarını ve bu problemlerin çözümünde teknoloji geliştirme süreçlerini ve tasarım becerilerini kullanmalarını sağlama,
 • Görselleştirme becerisi kazandırma,
 • Özgür, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırma,
 • Buluş, icat, keşif, bilim, teknik, endüstri gibi kavramlar konusunda bilgi edinmeleri hedeflenir.

 

Hayat Bilgisi

Okulumuzun  Hayat Bilgisi derslerindeki amacı; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendini, toplumu ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 

 

Matematik

Matematik programı, "Her çocuk matematiği öğrenebilir."ilkesine dayanmaktadır. Matematikle ilgili kavramlar, doğası gereği soyut niteliklidir. Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında bu kavramların doğrudan algılanması oldukça zordur. Bu nedenle, matematikle ilgili kavramlar, somut ve sonlu yaşam modellerinden yola çıkılarak ele alınmıştır. Programda, kavramsal öğrenme ile birlikte  işlem becerilerine de önem verilmektedir. Programın önemli hedeflerinden bazıları öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Matematiği öğrenmek; temel kavram ve becerilerin kazanılmasının yanı sıra matematikle ilgili düşünmeyi, genel problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu takdir etmeyi de içermektedir.

Programda; yaşamında matematiği kullanabilen, problem çözebilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, ekip çalışması yapabilen, matematikte öz güven duyabilen ve matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren bireylerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda biz de Matematik Zümresi olarak; düşünen, sorgulayan, çözümleyen ve problem çözme konusunda yetkin öğrenciler yetiştirebilmek adına 2010- 2011 eğitim öğretim yılında www.worldmathsday.com sitesinin her yıl düzenlemiş olduğu matematik yarışmasına 45 öğrenci ile     3 grup halinde katıldık.Yarışmadaki 218 ülkeden yaklaşık 57.000 okul ve 5,3 milyon öğrenci arasından öğrencilerimiz 16. olmayı başararak adımızı uluslararası platforma taşıdı.

Bunun yanısıra, Ankara İli İlköğretim Okulları arası I. Matematik ve Akıl Oyunları Şampiyonası için 6, 7 ve 8. sınıf gönüllü öğrencileri arasından bir takım oluşturduk ve 29 Mayıs'ta düzenlenen zorlu yarışmayı başarıyla tamamlayarak Ankara dördüncüsü olduk.

Bu eğitim öğretim yılında da misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.

 

Müzik

 

Koro Çalışmalarımız

     İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde gönüllü öğrencilerimiz arasından seçilerek oluşturulan koromuz, kulüp saatlerinde çalışmalarını yürütmektedir.

      Koro çalışmalarımızın temel amacı, öğrencilerimizin seslerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlayarak tek ses ve iki sesli eserler seslendirerek müzikal davranışlar kazanmak, okul içindeki ve dışındaki müzik yaşantılarını destekleyecek ortamı oluşturmak ve öğrencilerimize birlikte hareket edebilme disiplinini kazandırmaktır.

     Koromuz, okul içerisinde yürütülen faaliyetlerde aktif rol almakta ve ulusal festival ve organizasyonlarda da başarıyla okulumuzu temsil etmektedir.

 

Ritim Kulübü

 

1.ve 2. Sınıf öğrencilerimizden oluşan Ritim kulübünde oyun, dans, müzik ilkesi ile

 

 • Beden perküsyonu yapabilmek,

 

 • Vurmalı çalgılar çalabilme becerisi kazandırmak,

 

 • Müziği eğlenerek ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

 

Orff Çalgıları Kulübü

 

3 ve 4. Sınıflardan oluşan Orff çalgıları kulübünde Ksilofon ve Metalofon gibi ezgili vurmalı enstrümanlarla,

 

 • Müziği sevdirmek,
 • Ezgili vurmalı çalgı çalmalarını sağlamak,
 • Birlikte çalma becerisini kazandırmak,
 • Müziğin yaşantılarında bir yer edinmesini sağlamak,
 • Takım ruhunu ve özgüveni geliştirmek hedeflenmektedir.

 

 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler derslerinde, öğrencilerin yaşadıkları çevre ve toplumdan yola çıkarak sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi için gerekli olan bilgi birikimi oluşturmalarına yardımcı olunur, edinilen bilgileri yaşama geçirmeleri temel alınır. Öğrencilerin objektif olarak sorgulayabilen, davranış ve fikirleri toplum tarafından saygı gören bireyler olarak yetişebilmeleri için onlara özgüven veren, öğrenme aktiviteleri hazırlanır. Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, bilgi ve teknolojiden yararlanan,  üreten, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla takım çalışması ve işbirliğine olanak sağlayan ortamlar yaratılır.

 

Türkçe


İlk Okuma-Yazma Öğretimi
    

Hayata ve geleceğe hazır bireylerin yetiştirildiği okulumuzda, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; okuma ve yazma becerilerin kazandırılmasının yanı sıra; düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir.

Yeni Türkçe Öğretim Programı'nda ilk okuma - yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi'nin kullanılması ön görülmüştür.

Programda ilk okuma-yazma öğretimi, Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte ele alınmıştır. Bunlar dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur.

Ses Temelli Cümle Yöntemi'nde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde de, öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerin; Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme gibi becerilerinin de geliştirilmesi beklenmektedir.

Türkçe dersi

Türkçe derslerinde öğrenciler; Türkçe' yi doğru ve etkili biçimde kullanabilme becerilerini geliştiren öğrenme aktivitelerine katılırlar. Öğrencilerin; kendilerini iyi ifade edebilen, işbirliği yapabilen, sorunları çözebilen bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Okuma sevgisi ve alışkanlığını kazandırabilmek amacıyla seviyelerine uygun kitaplara ve çeşitli kaynaklara yönlendirilirler. Böylece öğrencilerimiz, dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edinirler.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.