Kayseri Okulları

Derslerimiz

İngilizce Eğitimi

Lise İngilizce eğitim programımızın temel amacı öğrencilerimize dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme gibi 21. yüzyıl düşünme becerilerini süreç odaklı, kriter temelli ve yapılandırmacı bir yaklaşımla kazandırmaktır. Bu programla, aynı zamanda, öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanması da amaçlanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiğimiz öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca, hedef konuyu öğrencilerimize daha etkili bir şekilde sunmak ve kazandırmak amacıyla sınıf içinde canlandırmalara, sunumlara ve iletişimsel dil öğretme-öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelere yer verilmektedir. Tüm seviyelerde, öğrencilerimizin dil ve düşünme becerilerine katkıda bulunması amacıyla eğitim programımızın önemli bir parçası olan İngilizce edebi eserlerin incelenmesi (roman, kısa hikaye, şiir) yoluyla öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin akademik gelişimleri, öğrenim sürecinde de olduğu gibi kriter temelli ve süreç odaklı bir yaklaşımla izlenmektedir. Yıl boyunca öğrencilerimizin temel dil becerileri farklı ölçme araçlarıyla (yazılı sınavlar, dilbilgisi ve kelime bilgisini ölçen quizler, konuşma performanslarını ölçen performans değerlendirme sınavları, ders içi etkinliklere katılım puanı ve  proje ödevleri) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimini yakından takip etmek ve onlara süreç boyunca dönüt vererek yönlendirmede bulunmak amacıyla sık aralıklarla yapılmaktadır.

ODTÜ okullarında lise İngilizce derslerinde Edexcel International GCSE (General Certificate of Secondary Education) ESL (English as a Second Language) programı sürdürülmektedir. Dünyada 55 ülkede, İngiltere’ de 350 okulda uygulanmakta olan bu programın sonunda başarılı olan öğrenciler, İngilizce dilinde yetkinlik düzeyini küresel ölçekle kanıtlayacak özelliğe sahip sertifika almaya hak kazanacaklardır. Edexcel Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifikası alan öğrenciler, dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası bir okulda ya da İngiltere’de lise eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Ayrıca, yurtdışı üniversiteye kabulde önemli bir avantaj elde ederler.  

 

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi ders programı, öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir. Öğrencilerimizin sağlıklı gelişimlerini takip edebilmek adına onlara her yıl Sağlıkla İlişkilendirilmiş Fiziksel Uygunluk Testleri yapmaktayız. Performasa dayalı değerlendirmelerin olmadığı bu testlerle öğrencilerimizin sağlıklı gelişimleri takip ederek  velilerimizle paylaşıyoruz. Programlarımıza oryantiring, korfbol, takım oyunları ve ip atlama çalışmalarını alarak zenginleştirdik. Derslerimiz tüm seviyelerde haftada 2 saat olarak uygulanmaktadır.

 

Biyoloji

Biyoloji Dersinin Amacı:
• Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanmaları,
• Sorumluluk taşıyan bilinçli birer birey olarak bilimsel değerlerin toplum ve çevre açısından önemini fark etmeleri ve bu değerleri özümsemeleri,
• Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanmaları,
• Biyoloji ile ilgili meslekler için gerekli bilişsel temelleri oluşturmaları
• Sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmaları için zümremiz;
her aşamada öğrencilerin  katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olan deney, gözlem, araştırma ve grup çalışmaları yapılarak, öğrencilere hem bireysel hem de grup içerisinde kendilerini ifade etme, yeni yöntem ve teknikler arama ve bunları uygulama olanağı sunulmaktadır.
 

Coğrafya

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI

1. İnsan - doğa  ilişkisi çerçevesinde coğrafî sorgulama becerisine sahip,
2. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere (doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri) sahip çıkma bilincini geliştirmiş,
3. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilincini kazanmış,
4. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu gerçekleşmesi gerektiğini özümsemiş,
5. Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirebilen,

6.Ülkesinin sahip olduğu kaynakları ve onları değerlendirme yollarını tanıyan;ülkesinin kalkınması için  sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirebilmektir.
Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecini kavramaları, coğrafi bilgileri yaşamla ilişkilendirmeleri, insan - doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Felsefe Grubu

Felsefe Grubu Derslerinin Amacı:
• Bilginin değerini anlama ve gerçekliğini sorgulatabilme
• Felsefenin bizlere "Yaşama Sanatı"nın yollarını sunduğunun farkına vardırabilme ve yaşam içinde kullanabilme becerisi geliştirme
• Karşılaşacağı meselelere çok yönlü bakış açısı geliştirebilmelerini sağlama
• Bilimsel ve teknolojik değişmelerin insanı insan kılan değerleri gözardı etmeden iyi yönde kullanım bilincini geliştirme
• Kendine ve kendisi gibi olmayana anlayış ve empati ile yaklaşabilme becerisi kazanma
• Açık fikirli, önyargısız, iletişime açık bireyler yetiştirme
• Sanatsal ve ahlaki duyarlılığı gelişmiş, akademik bilginin olduğu kadar pratik bilginin de önemini kavramış, yaşamayı seven, kendisiyle barışık  bireyler yetiştirmek için zümremiz;
her aşamada öğrencilerin  katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olarak öğrenci merkezli etkinlikler ile öğrencilere kendilerini bireysel ve grup içerisinde ifade etme olanağı sunulmaktadır.

Fizik

Günümüzde bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler bilimsel bilginin her yıl katlanarak artmasına yol açmıştır. Bunun bir sonucu olarak bilginin toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynadığı anlaşılmış, ülkeleri kalkındıracak, bilgiyi üretebilecek nitelikli insan gücüne ihtiyaç doğmuştur. Bilim ve teknolojideki değişim, nitelikli insan gücü yetiştirme talebi ve lise fizik müfredatının yenilenmesi fizik derslerinin işlenişinde değişiklikler yapmamızı gerekli kılmıştır. Bunun bir sonucu olarak fizik derslerinde kavram yanılgılarının giderilmesine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fiziğin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel öğelere (deney, gösterim, slayt, video, vb.) daha çok yer verilmekte ve derslerde akıllı tahta kullanılmaktadır.
 ODTÜ G. V. Ö. Lisesinde fizik öğretim programının genel amacı;
• Fiziğin yaşamın kendisi olduğunu özümsemiş,
• Karşılaşacağı problemleri bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen,
• Bilim - Teknoloji - Toplum ve Çevre arasındaki etkileşimleri analiz edebilen,
• Kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştiren,
• Bilişim toplumu olabilmenin gerekliliği olan bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar

Sanatsal bakış açısı ve estetik temelli sanat eğitimini yaşama dahil etme gayesiyle planlanan resim dersleri nde 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar kademeli teknik bilgi verilmektedir.

Karakalem tekniği ile başlayan temel yaş seviyesine göre içerik belirlenerek işlenmekte sonrasında diğer teknikler sene içerisinde çalışılmaktadır. İleri seviye olarak görülebilecek branşlaşma ve sanatsal çevre gezileri kulüp etkinlikleriyle desteklenmektedir.

Öğrenciler konular çerçevesinde çalışmalarını projelendirebilir, süreyi belirleyip dönemlik çalışmalar planlayabilirler.

Sene içi programa yerleştirilen sanatçı ve dönemler değişkenlik gösterir. Geçen seneorta ve lise ortak projesi " Efsanelerle Anadolu" bu sene paralellik taşıyan "Anadolu'nun izinde" çalışmasıyla devam etmektedir. Cihat burak, Adnan Turani, Fikret Otyam vb. Anadolu kültürüyle örtüşen resimleri olan Türk ressam ve eserleri incelenecek, aynı zamanda sembolizm incelenerek akımın yabancı sanatçıları eserleri üzerinden çalışmalar yapılacaktır.

Öğrencilerin sanatsal sorgulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla sanat eleştirisi boyutunda yer alan tanımlama, çözümleme, yorumlama, yargıda bulunma ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir.

Yurtdışı eğitim programlarına yönelen öğrenciler için en genel anlamı ile öğrencilerin dönem veya yıl boyunca yaptıkları çalışmaların belli standartlara göre organize edilmiş bir koleksiyonu olan "öğrenci ürün dosyaları" (portfolyo) oluşturulmaktadır. Kullanım amacına göre içeriği de değişen ürün seçki dosyaları sergileme ve değerlendirme amaçlı kullanılmaktadır. 

Kimya

Kimya programının amacı, öğrencilerimize MEB müfredatında yer alan konuları, sınıf ortamında uygulanabilen farklı yöntemlerle, teknolojik ve görsel ekipmanlarla ve deneylerle kavratmaktır. Öğrenilen bu kavramların kalıcı olabilmesi ve içsellendirilmesi amacıyla, günlük hayatla bağlantılar yapılmakta, farklı türden sorulan sorular ile hazırlanan sınavlar ve sınıf içi aktivitelerle tamamlama çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf içi çalışmalara etkin bir şekilde katılımları ancak onların kendini dersin ve sınıfın bir parçası olarak görmesi ile olacağından, çalışmalarımızda grup oluşumlarına ve paylaşımlara önem verilmektedir.

Genel olarak kimya dersi programı,

  1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;  

  2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;

  3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme - kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmayı; amaçlar.

Bu bağlamda her seviyede temel amaçlar doğrultusunda kazanımların eldesine yönelik benzer çalışmalar yapılmaktadır.

Matematik

ODTÜ G.V özel lisesi matematik bölümü yaratıcı düşünce ve yorumlama gücünü geliştirmeyi, araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini artırmayı, koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda;
• Öğrencilerimize, sınıftaki etkinlikler dışında matematiğin     belli bir disiplin içinde, bireysel çalışma ile öğrenilebileceği bilinci kazandırılır.
• İşlenen her dersin ardından mutlaka ödev verilir ve konu bitimlerinde uygulanan sınavlar ve küçük sınavlarla öğrenme süreci    değerlendirilerek  eksikler tespit edilir ve  gerekli önlemler alınır.

Matematik öğretim programının geliştirmeyi hedeflediği beceri ve yeterlilikler  ise şunlardır.
• Matematiksel modelleme ve problem çözme becerisini kazandırmak
• Matematiksel dili ve terminolojiyi doğru ve etkin kullanma, matematiksel akıl yürütme ve ispat yapma, matematiğin kendi içindeki konular/kavramlar arasında ve başka alanlarla ilişkilendirme
• Matematiğe ve öğrenimine değer verme
• Psikomotor becerilerde gelişim sağlama
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve etkin kullanma

Müzik

Müzik Eğitimi, öğrencide çeşitli müziksel bilgi, beceri, tutum ve değerler edinmeye yönelik yapılan bir süreçtir. Bu süreç içinde, öğrencinin yaşantısında var olan olgulardan yola çıkarak ve düzenli plan,program ve yöntemlerle desteklenerek belirli hedeflere ulaşılır.

Müzik dersi öğretim programı, öncelikle her öğrencinin müziği bir ders olarak değil bir yaşam biçimi haline dönüştürmesi hedeflenerek hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilere müziği sevdirmek,
yaparak yaşayarak öğrenme yoluyla müzikten haz almalarını sağlamak ve estetik bir bakış açısı oluşturmak amacıyla öğrenmeyi merkez alınarak hazırlanmış ve öncelikli olarak öğrencilerin gelişim süreçleri, öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlar ve bilişsel kazanımlar, güncel yöntem ve tekniklerle desteklenerek hazırlanmıştır.

Tarih

Tarih Dersinin Amacı:
• Ulusal tarihimizi bilen, vatandaşlık bilincine sahip,
• Kendisini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklı,
• Farklı kültürlerin nasıl oluştuğunu bilen ve medeniyetler arasındaki farklılıkları kavramış,
• Farklılıkların ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerektiği bilincinde olan ve farklı kültürler bünyesinde evrenseli yakalama becerisine sahip,
• Geçmiş kültür ve uygarlıklar ile günümüz arasında bağlantı kurabilen,
• Eleştirel düşünce becerisine sahip, görelilik anlayışını kavramış, analitik düşünme ve problem çözme gibi beceri ve nitelikleri kazanmış, özgüveni yüksek,
• Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığını bilen,
• Hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğunun bilincinde olan,
• Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavramış, bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olan,
• Kültür ve uygarlığın mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazanmış,
• Tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisine sahip,
• Kendisi ve etrafı ile barışık, çevreci,
• Geçmişi doğru okuyan dolayısıyla çağını anlayan, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş nitelikli, çağdaş bireyler yetiştirmek için zümremiz;
her aşamada öğrencilerin katılımını destekleyen, kendi öğrenme profillerini keşfetmelerine olanak sağlayan ve böylece öğrenmeyi öğrenmelerini hedefleyen bir program uygulamaktadır. Öğrencilerimizin akademik becerilerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeleri amacıyla, derslerin işlenmesi sırasında yararlanılan teknolojik olanakların yanı sıra, dersin hedef ve davranışlarına uygun olarak tartışama ve soru-cevap etkinlikleri ile öğrencilere hem bireysel hem de grup içerisinde kendilerini ifade etme olanağı sunulmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerimizin, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek Türkçeyi doğru ve etkili kullanması; çok yönlü, sistematik ve eleştirel  düşünme bilincine ulaşması; edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir.


Bu ilkeler doğrultusunda, konular, metinler üzerinden işlenmektedir ve öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeye dönük yazılı ve sözlü anlatım çalışmalarıyla birlikte yürütülmektedir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.