Kayseri Okulları

Derslerimiz

Almanca

Çağdaşlaşmanın temel amaçlarından biri evrensel bilgiye, değerlere ve standartlara erişmek, zengin bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmaktır. Bu amaca ulaşma çabasında bireyleri diğerlerinden üstün kılan en önemli değerlerden biri de yabancı dil bilgisidir.

Birden fazla yabancı dil bilmenin büyük bir ihtiyaç haline geldiği günümüz koşullarında, öğrencilerimiz 6. sınıftan itibaren dünyada en çok kabul gören ve yaygın olarak kullanılan yabancı diller arasında yer alan Almanca' yı seçmeli ders olarak alabilmektedirler. 

 

Beden Eğitimi

" Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için, herhangi bir yarışmada, kazanmak emeli ile, bir spor çizmezler. Esas olan, bütün, her yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktadır."

 M. Kemal ATATÜRK

 Beden Eğitimi, milli eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden ve ruh gelişimini sağlamaktadır. Oyun ve sportif etkinliklerin tümü ile öğrencilerimizin bedenen sağlam, fikirde uyanık ve ruhen sağlıklı olmalarını hedefler. 

Dersin işleniş biçimi, ısınma, esneme, anlatma, uygulama ve oyunla bitiştir.

Öğrencilerimizin fiziki yapısının geliştirilmesi amaçlanırken, aşırı zorlayıcı çalışmaların yapılmamasına özen gösterilir. Havanın güzel olduğu günlerde öğrencilerimizin güneşli ve temiz havadan faydalanmasını sağlamak amacı ile dersler zaman zaman okulumuzun bahçesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün  önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin  eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinlerarası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde  teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri  saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

Hazırlık - 5. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız  öğretim programlarımızın  temel amaçları;

Her öğrencinin bireysel kullanımını sağlayacak şekilde laboratuarlarda 23 adet öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır. Projeksiyon cihazı, tarayıcı ve yazıcı gibi donanımlarla eğitim ortamı zenginleştirilmiştir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedefi; ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan bireyler yetiştirmektir.Bu derste, dini kavramları doğru anlayan, aklın dinin sorumluluğunun temel şartı olduğunu, dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teşvik ettiğini öğrencilere sezdirmektir.

Dersin amacı; toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakan, kendi inancı ile mutlu ve barışık bireyler yetiştirmektir.

 

Fen Bilimleri

Mustafa Kemal’in “Manevi mirasım bilim ve akıldır.” sözünden aldığımız ilhamla bilimin ışığında yürüyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Araştıran, sorgulayan, dogmatik olan yerine her an değişen bilginin peşinde koşan öğrenciler yetiştirerek 21. Yüzyıl becerilerine sahip olmalarını sağlamak fen bilimleri dersimizin asıl hedefidir. Fen bilimleri derslerinde etkinlikler güncel öğretim yöntem ve teknikleri ile düzenlenmektedir. Bu sayede birey kendi yapılandırdığı bilgiyi unutmaz ve bilginin disiplinler arası transferinde başarılı olur.

Öğrencilerimiz fen bilimleri derslerinde fen bilimleri dersliği, fen laboratuvarı, astronomi sınıfı ve okul bahçesini kullanmaktadırlar. Hedef kazanımlara ulaşmada farklı öğrenme ortamları bilginin kalıcılığı açısından da önem taşımaktadır.

 

ÇALIŞMALARIMIZ 

OGVO BİLİM TURNUVASI (MDFS SCIENCE TOURNAMENT)

Fen Bilimleri Koordinatörlüğünün katkıları ile ODTÜ GV Ankara Ortaokulu tarafından düzenlenen OGVO Bilim Turnuvası, ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşmektedir.  

Turnuva fotoğraf, poster, belgesel, oyun sahneleme ve anlık çözüm olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır.

ODTÜ GV Ankara Okulu'nda gerçekleşen final aşamasında her kategorideki okul birincileri, alanında uzman jüriler tarafından tekrar değerlendirilmektedir. Turnuva sonunda tüm kategorilerdeki toplam puanı en fazla olan okul turnuva birincisi ilan edilmektedir.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YARIŞIYOR YARIŞMASI (FUTURE ENGINEERS COMPETING)

Öğrencileri bilimsel ve teknolojik çalışma yapmaya davet eden “Geleceğin Mühendisleri Yarışıyor” yarışması, ODTÜ Geliştirme Vakfı Ankara Okulu tarafından düzenlenmektedir. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve yarışma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine açıktır.

Öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri geliştirilirken takım çalışması ile problem çözmeleri de hedeflenmektedir. Verilen detaylı bir problemi çözmek için öğrenciler belirli kuralları ve koşulları yerine getiren bir cihaz/düzenek tasarlar ve geliştirirler.

Problemin çözümünde kuralların ve koşulların yerine getirilme durumları biri başhakem olmak üzere toplam üç hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sonrasında yarışma birincisi ilan edilir.

 

Görsel Sanatlar

Eğitim yaklaşımımız, hazırlık sınıflarından itibaren görsel hafıza oluşturmaya yöneliktir. Derslerimizde, öğrencilerimizin; sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini somuta taşıyan bir kimlik taşır.

Sene içinde yapılan tüm çalışmalar değerlendirilir. Temalı yaklaşımlar çeşitli yarışmalara toplu katılımları mümkün kılar. Sene içerisinde çeşitli sergiler açılarak yapılan çalışmalar paylaşılır.

 

Matematik

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.

M. Kemal Atatürk

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen matematik okuryazarı bireylerin yetiştirilmesi okulumuzun da temel amacıdır. Öğrencilerimizin matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamaları, problem çözme sürecinde kendi akıl yürütmelerini ifade ederek matematiğin sanat ve estetik gibi farklı alanlarla da ilişkili olduğunu fark etmeleri hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları bünyesinde MateMaket Tasarım Yarışması ve müfredata ek olarak Strateji Problemleri dersleri yer almaktadır. Bunlara ek olarak ulusal ve uluslararası Kanguru Matematik Sınavı ve MATBEG uygulamalarına katılım sağlanmaktadır.

Matematik derslerinde öğretmenin rehber konumda olduğu yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntem, teknik ve stratejilerden faydalanılmaktadır. Etkinlikler işbirlikçi öğrenme ortamında bilgilerin etkin olarak yapılandırıldığı şekilde planlanmaktadır.

 

Müzik

ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu olarak müzik eğitimindeki hedeflerimiz, bireysel ve toplu müzik eğitimi yoluyla, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye taşıyarak, öncelikle iyi birer dinleyici, bununla beraber; küçük yaş gruplarından itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır.

Müzik Dersi Öğretimi Programı; genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme değerlendirme boyutlarından oluşmaktadır.

Müzik öğretimi programının genel amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

· Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

· Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

· Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

· Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

· Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,

· Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

· Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

· Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,

· Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

· Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

· İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,

· Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Arkeoloji,Antropoloji, Ekonomi, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, insanın fiziki ve sosyal çevreyle etkileşimini geçmişten günümüze inceleyen bireylerin yaşadığı toplumda kimlik kazanmasında yardımcı olan disiplinler bütünüdür.

Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilerin bireysel gelişimlerini önemseyerek, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış kendini gerçekleştirmeye yönelik ortamlarda sorun çözebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin, analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, iletişim becerilerini geliştirmek ve onlara, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebilmelerini, geliştirebilmelerini sağlayacak bir bakış açısı kazandırmak önceliğimizdir. Bu amaçla, gerçek sorunlar üzerine düşünmelerini, araştırma ve incelemeler yapmalarını mümkün kılan öğrenme ortamları oluşturulmaktadır. Dersimizde, farklı kaynaklardan yapılan okumalar ile farklı bakış açılarını anlama fırsatı verilmektedir.

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrencilere;

becerileri kazandırılmaktadır.

 

Türkçe

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma) becerilerini geliştirmek esasına dayanmaktadır. Bu program ile okuyan, sorgulayan, okuma eylemini alışkanlık haline getirmiş, yaratıcı düşünen, tartışan, karşılaştırma yaparak senteze ulaşabilen, estetik zevk kazanmış,  milli ve evrensel değerlere duyarlı, sözlü ve yazılı anlatımında ana dilini başarıyla kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kültürel ve akademik yönden çeşitli etkinliklere yer verilmiştir.

Türkçe derslerinde; her seviyede temalardan hareketle Yeni Türkçe Öğretim Programı'nı destekleyen bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerin sanatçı duyarlığı ile yetişmelerini de hedef alan bu anlayış, ana dilinin anlatım gücünü ve zenginliğini yansıtan çeşitli türdeki metinlerle desteklenmektedir. Alanında yetkin yazar ve şairlerin eserleri öğrencilere okutulmakta, öğrencileri yazarlarla yüz yüze getirip onlarda yaşantı oluşturmak hedeflenmektedir.

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini kullanmasını geliştirmek ve bir ürün ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere performans ve proje ödevleri verilmektedir. Buradaki temel amaç; öğrencilerin istedikleri bir konuda ayrıntılı bilgilere ulaşmaları ve o alanda kendilerini geliştirmelerini, uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda onların yeni bilgilere ulaşmaları, yaratıcı ve özgün düşüncelerini ortaya koymaları bu ödevler aracılığıyla sağlanmaktadır.

 

 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET ORTAOKULU

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir. 7 milyara ulaşan dünya nüfusunun bilinen rakamlarla 430 milyona yakını İngilizce konuşuyor. Uluslararası düzeyde bir araştırma yaparken; bilim, kültür, tarih, sanat, konu ne olursa olsun kolayca ulaşabileceğiniz kaynakların büyük kısmı İngilizce. Çok açık ki dünyalı olmanın en önemli şartlarından biri İngilizceyi günün her anında kullanabilmek.

Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir.

İngilizce öğretimi dilin kültürünü tanımalarına ve iletişim becerilerini en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Ortaokulda 6, 7 ve 8. Sınıflarda 10 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, 5. sınıflarda hafta içi 10 saat hafta sonu 5 saat ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınavlar, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedir.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.