Kayseri Okulları

Derslerimiz

Beden Eğitimi

Öğrencilerimize tüm spor dalları tanıtılarak spor yapmaları teşvik edilmektedir.

Beden Eğitimi derslerinde öğrencilere; grup çalışmasını, karşılıklı dayanışmayı, paylaşmayı, kişisel özellikleri olumlu yönde geliştirmeyi ve sosyalleşmeyi, egzersizler yolu ile vücudu sağlıklı ve zinde tutmayı, serbest zamanı doğru biçimde kullanma becerisini gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak, Beden Eğitimi derslerinde öğrencilerimize daha sonra farklı sporlarda uygulayacakları değişik motor becerilerini geliştirerek başta oyunlar olmak üzere, basketbol, voleybol, yüzme, futbol, kayak, masa tenisi, kort tenisi, jimnastik ve bale gibi spor etkinlikleri ile küçük yaşlardan itibaren tanışmalarını sağlamak ve becerileri arttıkça ilgi alanlarına göre takım ya da grup çalışmalarına yönlendirmektir.

Yıl içerisinde öğrencilerimizin etkinlikleri derslerle sınırlı kalmayıp, okul takımlarımız, sınıflar arası yapılan yarışma ve turnuvalar, sporsal yapılan geziler ile öğrencilerimiz serbest zamanlarını değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar.

 

Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerinin eğitim ortamlarına aktarılması, her geçen gün  önem kazanmaktadır. Bilişim Teknolojilerinin  eğitimde başarılı kullanımı, müfredat programlarının disiplinlerarası işbirliği içinde yürütülmesine bağlıdır. Bu kapsamda derslerimizde  teknoloji kullanımının öğrenci başarısını, uzun dönemde de öğrenimin başarısını sağlayabilmesi için teknolojiyi geleneksel eğitim senaryoları içinde kullanması yerine, yeni öğrenim felsefesi doğrultusunda kullanmaktayız.

Okulumuzdaki Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri branş dersleri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Bilişim Teknolojileri  saatlerinde, temel teknoloji okuryazarlığı becerileri kazandırabilmek için "Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Proje Tabanlı Etkinlikler" yapılmaktadır.

Bilgisayar Destekli Öğretim saatleri, branş derslerine takviye ve tekrar amaçlı olarak düzenlenmektedir. Sınıf düzeyine uygun aktiviteler ile öğrencilerimizin konuları pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Bu aktiviteler, öğrenci ihtiyaçlarından yola çıkılarak öğrenen merkezli stratejileri destekleyecek şekilde düzenlenmektedir.

Hazırlık - 5. sınıf düzeyinde öğrencilerimizin bilgi ve yaş düzeyine uygun olarak hazırladığımız  öğretim programlarımızın  temel amaçları;

Her öğrencinin bireysel kullanımını sağlayacak şekilde laboratuarlarda 23 adet öğrenci bilgisayarı bulunmaktadır. Projeksiyon cihazı, tarayıcı ve yazıcı gibi donanımlarla eğitim ortamı zenginleştirilmiştir.

 

Fen Bilimleri

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçları şunlardır:

Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,

· Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,

· Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,

· Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi,bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,

· Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,

· Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,

· Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,

· Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,

· Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,

· Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda “beceri” öğrenme alanı kapsamında aşağıdaki alt alanlara yer verilmiştir:

a.Bilimsel Süre Becerileri

b. Yaşam Becerileri

· Analitik düşünme

· Karar verme

· Yaratıcı düşünme

· Girişimcilik

· İletişim

· Takım çalışması

c. Mühendislik ve Tasarım Becerileri

· Yenilikçi (inovatif) düşünme

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki temel yaklaşımımız, ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir.

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

1. İnsani değerleri benimsemek,

2. Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek,

3. Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmek,

4. İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmak,

5. İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almak,

6. Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramak,

7. Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmak,

8. Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek.

 

4.Sınıf Ünite Adları:

Ünite 1: İnsan Olmak

Ünite 2: Hak, Özgürlük ve Sorumluluk

Ünite 3: Adalet ve Eşitlik

Ünite 4: Uzlaşı

Ünite 5: Kurallar

Ünite 6: Birlikte Yaşama

 

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar dersi Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, Atatürk'ün milli kültüre verdiği önem, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü, birbirimizi sevmede sanatın rolü, diğer örf ve adetlere hoşgörülü olmanın gereği, sanat kültür ilişkileri, görsel sanatların dalları, Atatürk'ün milli tarihimize verdiği önem, Atatürk'ün resim sanatına verdiği önem, sanat - kültür ilişkileri olarak verilmiştir.

Görsel Sanatlar dersi; Temel Eğitim Genel Müdürünün 24/09/2013 tarihli yazısı üzere 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak yeni program içeriğini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

 

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler. Ders kapsamında “okul heyecanım, benim eşsiz yuvam ve dün, bugün, yarın” temalarıyla öğrencilerimizin karar verme, kişisel bakım, kuralları tanıma ve uyma, kendini tanıma, doğayı sevme, kaynakları bilinçli kullanma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri ile istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri; öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri hedeflenir. Amacımız, toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, araştıran ve evrensel düşünebilen, yaratıcı birey olma yolunda öğrencilerimize destek olup rehberlik edebilmektir. 
 

Matematik

"Her çocuk matematik öğrenebilir." ilkesi doğrultusunda hazırlanan ilköğretim matematik dersi öğretim programı ile mantıksal-matematiksel zekası kuvvetli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda öğrencilerimizi olayların oluşumu ve işleyişi hakkında çok soru sormaya, soyut ve kavramsal düşünmeye, bilgiler arasında bağlantılar kurmaya teşvik ediyoruz.

 Amacımız çocuklarımızı güçlü, muhakeme sahibi, soyut düşünebilen, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen bireyler olarak yetiştirmektir. Matematik dersini sevmek ve sevdirmek birinci önceliğimizdir.

Satranç, dama ve briç gibi stratejik oyunları oynamaktan zevk alan, matematiksel hesaplama oyunlarını ilginç bulan, mantıksal bulmacaları çözmeyi seven çocuklarımız matematiksel problemleri de kafasında kolayca çözer.

Olayları ve nesneleri kategorilere ayırmak veya onları hiyerarşik olarak düzenlemek, yüksek düzeyde bilişsel düşünme becerisi içeren deneylere katılmak çocuklarımızın matematiksel zekasını kuvvetlendirecektir

 

Müzik

ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu olarak müzik eğitimindeki hedeflerimiz, bireysel ve toplu müzik eğitimi yoluyla, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye taşıyarak, öncelikle iyi birer dinleyici, bununla beraber; küçük yaş gruplarından itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır.

Müzik Dersi Öğretimi Programı; genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme değerlendirme boyutlarından oluşmaktadır.

Müzik öğretimi programının genel amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

· Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

· Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

· Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

· Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

· Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,

· Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

· Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

· Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,

· Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

· Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

· İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,

· Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek.

Satranç

Satranç dersinde öğrenciler, başlangıç düzeyinden başlayarak tanımlamalar, görevler, hamleler,özel hareketler öğrenerek çok yönlü düşünebilmeyi ve zekalarını farklı durumlarda kullanabilmeyi deneyimleyerek öğrenmektedirler.

 

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

· Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak,

· Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermek,

· Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışabilmek,

· Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmek,

· Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek,

· Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmek,

· Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek.

 

Türkçe

"Türkçe dersi, dört temel başlıkta ele alınmaktadır: Dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma. Tüm bu temel başlıklardaki amaç, öğrencilere yaşamları boyunca kullanacakları dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazandırmaktır. Nitelikli metinler/öyküler kullanarak işlediğimiz Türkçe derslerinde de öğrencilerin, bu becerileri kullanarak sosyal yönden gelişmeleri, yakın çevreleri ve toplumun her kesimiyle etkili şekilde iletişim kurmaları, okuma yazma alışkanlığı kazanmaları, en önemlisi de okuryazar olmaları hedeflenmektedir. 

2005-2006 eğitim öğretim yılından bu yana ulusal çapta uygulanan ilk okuma yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde öğretime seslerle başlanmakta, öğrenilen ses sayısı arttıkça hecelere, sözcüklere, cümlelere ve metinlere geçiş yapılmaktadır. 

Yine 2005-2006 döneminden beri uygulanan bitişik eğik yazı uygulaması 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle kaldırılmış, dik temel harflerle yazı öğretimine geçilmiştir."

 

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

 

İlkokul İngilizce öğretim programımız, ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar sarmal bir yapıda ilerlemekte ve öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanmasını amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sürece daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, öğrencilerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütün seviyelerde, yaparak - yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle öğrencilerin derse etkin katılımı desteklenmektedir. Öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız tasarlanırken, Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2 düzeyi için bütüncül basamakta belirlediği kazanımlar ve

“Global Scale of English” ölçümleme sistemindeki skala göz önünde bulundurulmuştur.


Ana sınıflarımızdan itibaren İngilizce öğretimi birimi iki öğretmenle sürdürülmektedir. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Programımızda İngilizce edebi metinlerin (şiir, kısa hikaye) önemli bir yer tutmasının nedeni, öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir. Ayrıca, 2. sınıftan itibaren bütün seviyelerde kitap okumayı eğlenceli hale getiren, kitap okuma sevgisini kazandırmayı amaçlayan öğretim yazılımları kullanılmaktadır.


Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri süreç odaklı bir yaklaşımla, bireysel olarak izlenmektedir. Çeşitli ölçme araçları (portfolyo, quiz, proje vb.) kullanılarak yapılan değerlendirmelerdeki temel amaç, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimlerini yakından izlemek ve geri bildirimler yoluyla başarılarını artırmaktır.  Düzenli aralıklarla ana, 1, 2 ve 3. sınıflarımızdaki öğrencilerimize, tüm becerilere yönelik gelişimlerini yansıtan karneler verilmektedir. 4. sınıflarımızda ise yazılı sınav notlarını ve sözlü notlarını gösteren e-okul karneleri verilmektedir.

ETKİNLİKLER

Yıl Sonu Gösterileri

Ana sınıfı  ve 1. sınıf öğrencilerimiz yıl sonunda, hem öğrendikleri şarkıları, hem de kısa drama gösterilerini ailelerine sunma fırsatı bulmaktadırlar.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.