Kayseri Okulları

Derslerimiz

Beden Eğitimi

Ana sınıflarımızda, Beden Eğitimi Zümresi olarak amacımız; geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz bir altyapı desteği ve zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda, temel hareket becerileri ile donatmaktır. Psikomotor gelişimin temellerinden olan ve öğrencilerimizin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları koordinatif beceri gelişimi, dersimizin önde gelen kazanımıdır. 

Çocuğun ilk gerçek sporu oyunla başlar. Oyun çocukların doğuştan sahip oldukları bazı fiziksel ve zihinsel niteliklerinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlar. Çocuğun gelişme ve olgunlaşmasını sağlayacak bütün hareket ve davranışların hızlandırılması ya da geliştirilmesi için eğitim vazgeçilmez bir öğedir. Oyun sayesinde reflekslerini, zihinsel becerilerini ve çevresiyle olan ilişkilerini geliştirir. Bu amaçla, bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek için spor ve oyun iç içedir. 

Ayrıca, disiplinler arası işbirliği ile; yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerileri, ana sınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin ders konularıyla paralel işlenerek öğrenme hedeflerimiz gerçekleştirilmektedir.

 

Görsel Sanatlar

Sanat eğitimi yoluyla; öğrencilerimizin, temel resim tekniklerini uygularken, gelişim özellikleri doğrultusunda kendilerini keşfetmelerine fırsat veren ortamlar sağlamak temel hedefimizdir. Bu sayede, öğrencilerimizin çağın gereği olan bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına yardımcı olunmaktadır. 

Öğrencilerimizin iç dünyalarını görsel olarak anlattıkları derslerimizde, renk çalışmalarından baskı tekniklerine, grup çalışmalarından, kağıt işlerine kadar pek çok tekniği deneme fırsatı yaratılmaktadır.

 

Müzik

ODTÜ Geliştirme Vakfı İlkokulu olarak müzik eğitimindeki hedeflerimiz, bireysel ve toplu müzik eğitimi yoluyla, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye taşıyarak, öncelikle iyi birer dinleyici, bununla beraber; küçük yaş gruplarından itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır.

Müzik Dersi Öğretimi Programı; genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme değerlendirme boyutlarından oluşmaktadır.

Müzik öğretimi programının genel amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

· Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

· Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

· Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

· Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

· Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,

· Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

· Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

· Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,

· Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

· Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

· İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,

· Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek.

 

Satranç

Öğrencilerimiz derin bir düşünme becerisini geliştirmeye, satranç oyunu ekseninde giriş yaparlar; satranç tahtası üzerindeki yönleri, taşların hareketleri, özel durumları ve becerilerini öğrenirler.Sonraki düzeyde temel ve ileri düzey strateji geliştirme becerileri kazanır,  oyun oynayarak düşünmeyi gerçekleştirirler. 

 

Yaratıcı Drama

 

İngilizce Eğitimi

Ülkemizde gün geçtikçe önemi artan yabancı dil öğretimine uyum çerçevesinde, okulumuzda İngilizce öğretimine ana sınıfından başlayarak büyük önem verilmektedir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. İngilizce dersleri, öğrenci merkezli ve çoklu zeka kuramına uygun olarak işlenmektedir. Öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belirgin ve özel amaçlarla hazırlanmış konu bazlı, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme, araştırma tekniklerini içeren; öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup çalışmalarına dayalı olan müfredatımız Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde CEF - A1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarına yöneliktir.

Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri tanıma ve anlamaları ve onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi de aşılanmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri bireysel olarak izlenmekte ve mevcut durumu daha iyiye götürmek amacıyla kişiye özel ek çalışmalar yapılmaktadır. Her dönemin sonunda öğrencilerimiz tüm dil becerileri hakkındaki ilerlemelerini ayrıntılı biçimde yansıtan karneler almaktadırlar.

 

DERS İÇERİĞİ

Öğrencilerin İngilizce dili ile ilk kez anasınıfında karşılaştığı düşünüldüğünde, ikinci dilin bu yaş grubu için çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Öncelikli amaç, İngilizce dilini sevdirmek ve öğrencilerin dili rahat bir biçimde kullanmaları için olumlu bir ortam sağlamaktır. Anasınıflarında uygulanan İngilizce derslerinde hedefimiz, İngilizce diline yönelik bir merak ve empati uyandırmaktır. Bu yolla öğrencilerin öğrendiklerini doğal, rahat, eğlenceli  aktivitelerle zenginleştirilmiş bir ortam içerisinde kullanmaları sağlanmaktadır. Yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle, İngilizce programı anasınıfı öğrencilerinin yaş grubunun önemli bir parçası olan oyunlar, şarkılar, hikayeler ve çeşitli aktiviteler baz alınarak oluşturulmaktadır. Erken yaşta başlayan bu süreçte esas olan, öğrencilerin yabancı dili kullanmaya karşı olumlu bir bakış açısı kazanmalarıdır. Ezberlenen kelime sayısını hedeflemek yerine, dil içinde barındırdığı kültür ve değerler ile bir bütün olarak ele alınmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve farklı öğrenme türlerine yönelik öğrenme ortamları sunulmaktadır. İngilizce dersi programı diğer alan öğretmenleriyle Disiplinler arası çalışmalar aracılığı ile paylaşılmaktadır. Oluşturulan program, tema ve kazanımlar çerçevesinde geliştirilerek, yabancı uzmanlardan da profesyonel danışmanlık desteği alınarak uygulanmaktadır.

 

ÜNİTELER 

  • Starting School
  • Outdoor Fun
  • Fictional Friends and My Family
  • A Hat for a Hot Day
  • All Around Me
  • Touch the Bubbles
  • Nature
  • Animals
  • Space
  • Let's Have Fun

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.