Eğitim - Öğretim

TÜRKÇE

Türkçe öğretimi, öğrenmede tüm derslerin başarısını etkileyen bir süreçtir. Bu süreçte öğrencilerimizin anlama, metinler arası düşünme, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu hedef için dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil ve zihinsel beceriler birbirinden bağımsız düşünülmeksizin bütüncül bir yaklaşım ile harmanlanarak öğretilir.  

Tüm sınıf düzeylerinde kendi bilişsel seviyelerine uygun olarak... 

Okuduklarında, dinlediklerinde ve izlediklerinde; 

 • Kavramları bağlamdan hareketle keşfetmeleri ve sorgulamaları, 
 • Anahtar fikir ve detayları fark etmeleri, 
 • Metnin yapısıyla ilgili çıkarımlar yapmaları, 
 • Metinden edindikleri bilgi/görüş vb. ile kendi fikirlerini bütünleştirmeleri, 
 • Metin türlerini amaçlarına göre yorumlamaları,
 • Metnin konusunu belirlemeleri

Konuşmada; 

 • Duygu, düşünce, gözlem, hayal ve isteklerini ana dilin kurallarına uygun doğru ve etkili bir şekilde anlatmaları, 
 • Tartışmaları (belirli fikirleri temel alarak konuşmalara katılmaları), 
 • Kendilerini açık ve ikna edici şekilde ifade etmeleri, 
 • Bilgi ve fikirlerini sunmaları,
 • Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşmalar yapmaları,
 • Akranlarının konuşmalarını değerlendirmeleri

Yazmada; 

 • Duygu düşünce ve hayallerini ana dilin kurallarına uygun doğru ve etkili bir şekilde ifade etmeleri beklenir.
 • Okuma kültürünü oluşturmak ve kitabı bir nesne olmanın ötesine taşımak amacıyla akıcı okuma çalışmaları yürütülür.
 • Okuma becerileri “Okuma Değerlendirme” etkinlikleri ile yazma becerisi ise “Analizli Dikte” etkinlikleriyle takip edilir.
 • Etkinlikler sonrası öğrencilerin öz değerlendirme yapmaları ve öğrenme hedefi belirlemeleri sağlanır.
 • Ders içeriği ile yaşantıları arasında ilişki kurarak duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri
 • Metinden kanıtlar toplayarak hedeflenen fikre ulaşmaları,
 • Duygu ve düşüncelerini Türkçe dilinin zenginliğinden yararlanarak, yapısal olarak dilin kurallarına uygun, içeriksel olarak bağlam ve amaca uygun olarak ifade etmeleri hedeflenmektedir.

 

Okuma Eylemine Bakış Açımız 

“Okuma eylemi” her şeyden önce, yan yana gelen sözcüklerle oluşan dünyalardan, o dünyaların dil mucizesiyle yaratılmış sonsuz çeşitlilikteki kurgularından tat alarak insanın ve hayatın hallerine ilişkin farkındalık geliştirmeyi içerir. Nitelikli hiçbir edebiyat yapıtı doğrudan eğitmeye, bilgilendirmeye, öğüt vermeye, doğruları yanlışları göstermeye yönelmez. Bu eğitim kitaplarının işidir. Edebiyat eğitmez mi, öğretmez mi? Adnan Binyazar’ın sözleriyle, “Edebiyat öğretmez ancak edebiyatın öğrettiğini de hiçbir şey öğretemez.” ama bunu yaşantıların, olayların, durumların içinden dolaylı olarak gerçekleştirir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak kitaba ve okuma eylemine bakış açımızı Okullarımız Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatörü Yazar Cahit ÖKMEN’in sesinden dinlemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=xuUC42lpsfk

Bu bağlamda her seviyede yıl boyunca okutulan ortak okuma kitapları kullanılmaktadır.

Okuma kitaplarımızı ders süreçlerimizde nasıl incelediğimize dair genel birkaç detayı aşağıda bulabilirsiniz. Bu detaylar, kitaplarımızın türüne ve içeriğine göre farklılaşmaktadır.

 • Stratejik okuma adımlarının uygulanması için fırsatlar,
 • Anlama becerilerini destekleyen kavram haritalarının oluşturulması, düşün-yorumla-keşfet etkinlikleri
 • Yaratıcı yazma ve eleştirel düşünme olanağı sunan, yazma becerilerini destekleyen durum çözümlemeleri ve yazı çalışmaları
 • Bağlamdan hareketle kelimede ve cümlede anlam çalışmaları
 • Karakter haritaları,
 • Drama etkinlikleri
 • Dinleme becerilerini destekleyecek sesli metinler
 • Yazar söyleşileri


HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler.

Ders kapsamında öğrencilerimizin karar verme, kişisel bakım, kuralları tanıma ve uyma, kendini tanıma, doğayı sevme, kaynakları bilinçli kullanma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri ile istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri; öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri hedeflenir.

Amacımız, toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, araştıran ve evrensel düşünebilen, yaratıcı birey olma yolunda öğrencilerimize destek olup rehberlik edebilmektir.

Hayat bilgisi derslerinde planlamalarımıza ek olarak 1, 2 ve 3. sınıflarda Okuvaryum online okuma platformu kullanılır. Kazanımlarla uyumlu okuma kitaplarının yer aldığı platform üzerinden pekiştirme sağlanır.

Eğlenceli Bilim derslerinde bilimin günlük hayata aktarımı ve bilimsel okuryazarlığın gelişimi hedeflenir. 1. ve 2. sınıf seviyelerinde yürütülen derslerde öğrenciler, uygulamalı fen eğitimi ile bilimsel süreç becerilerini kazanırlar.

Eko-Okullar Programı ile de uyumlu olan öğretim programımız; çevre bilinci yüksek öğrenci, doğa dostu okul hedefimizi destekler niteliktedir.


MATEMATİK

Matematik öğretim yaklaşımımız, “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle;

 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunarak kalıcı öğrenme ortamları sunan,
 • Yapılan etkinliklerle üst düzey bilişsel beceri ve matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmayı hedefleyen,
 • Matematik Laboratuvarı dersleriyle soyut kavramların, somut materyal kullanarak pekiştirilmesine olanak sağlayan,
 • İnteraktif etkinlikler, oyunlaştırmalar ve web 2.0 araçlarının derse entegre edilmesiyle matematiksel becerilerinin yanı sıra bilimsel ve teknolojik yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Bu çalışmalarla,

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve uygulayabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.


SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak,
 • Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermek,
 • Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışabilmek,
 • Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmek,
 • Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek,
 • Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmek,
 • Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek.


FEN BİLİMLERİ

Fen eğitimi dünyanın nasıl işlediğini keşfetme ve açıklamada bilimsel fikirlerin kullanılmasının öğrenilmesini içeren uzun vadeli bir süreçtir.(Asoko,2021)  

Bu anlayışı geliştirmek için Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerimizin; 

 • Bilimsel fikirleri dünyayı anlamlandırmada bir araç olarak görmelerini, 
 • Bilimsel tartışma çerçevesine oturtulmuş sorgulamalar yapmalarını, 
 • Bilimin hayatımızı etkileyen küresel bir etkinlik olduğunu fark etmelerini hedeflemekteyiz.  


Bu hedefleri gerçekleştirmek için; 

 • Öğrencilerimize gerçek yaşam sorunları veya ikilemleri verilerek kendi anlamlarını oluşturacağı, 
 • Sorunun çözümüne yönelik bilimsel açıklamalara ihtiyaç duyduğu, 
 • Fikirlerini gözlem, sınıflama, deney vb. bilimsel süreç becerilerini kullanarak kanıtladığı ve bilimsel görüşler bağlamında yeniden yapılandırdığı,  
 • Bilimsel fikirleri içselleştirdikleri ve günlük yaşantısına entegre ederek uygulama yapabilecekleri ortamlar hazırlanır.  

 

BEDEN EĞİTİMİ

Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerinde, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, eğitim öğretim programının temel amacı; öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Okulumuzun Oyun ve Fiziki Etkinlik Etkinlikler dersi öğretim programının genel ilkeleri:

 • Öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel hareket becerilerini kazanmaları
 • Duyuşsal, toplumsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile yardımlaşma, adil oyun, dürüstlük, arkadaşlık, takım ruhu, liderlik vb. değerleri kazandırmak
 • Sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım alışkanlığı kazandırmak

Ders İçerikleri

1.Sınıf  

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Baş üstünden top atabilir, yerden seken topu tutabilir.
 • Durarak top sektirebilir.
 • Çizgi üzerinde yürüyebilir.
 • Yürüme ve koşmayı olgun hareket formunda yapabilir.
 • Tek ayak üzerinde 5-10 sn dengede durabilir.
 • Küçük nesnelerin üzerinden atlayabilir.
 • Durmaksızın sağa, sola doğru yuvarlanabilir ( kütük yuvarlanması ).
 • Duran topa raket ile vurur.
 • Dengesini kaybetmeden veya başkasına çarpmadan büyük grupta farklı yönlerde yer değiştirme hareketi yapabilir. Öne ve yanlara doğru yer değiştirme hareketleri yapabilir ve yönerge verildiğinde yönlerini hızlıca değiştirebilir.
 • Fiziksel etkinliğe katılımın yarattığı duyguları tanımlayabilir ve tek başına ya da eşli katılımdan zevk alabilir.

2.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Denge kaybı olmaksızın geriye doğru yer değiştirme hareketlerini yapar.
 • Durmaksızın öne doğru yuvarlanabilir.
 • Vücudun çeşitli bölümlerini simetrik ve asimetrik olarak kullanarak anlık statik denge gösterebilir.
 • Ayağın iç ve dış yüzeyini kullanarak havadan gelen topa veya yerdeki topa yavaşça vurabilir.
 • Raket ile birden fazla kez topa vurabilir.
 • Bir ya da iki ayak ile başlayarak sıçrar ve bir ya da iki ayağı ile konuş yapabilir.
 • Atlama, sıçrama, galop ve kaymayı olgun hareket formunda gösterebilir.
 • Denge kaybı olmadan el ya da ayakla topu sürekli sürebilir.
 • Baş üstünden topu sertçe yana ve diğer yöne atabilir, yavaş atılan topu uygun el pozisyonunu kullanarak tutabilir.
 • İşbirliği ve paylaşmanın yararlarını anlayabilir ve bunlara değer verebilir.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde, güvenli ve kontrollü hareket eder, diğerlerine karşı nazik davranır, başarı ve başarısızlık durumunda duygularını kontrol eder.

3.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Yer değiştirme etkinliklerini yaparken birey ya da nesneyi yakalayabilir veya onlardan kaçabilir.
 • Her iki ayağı kullanarak sekebilir ve atlayabilir.
 • El ve ayakla top sürebilir.
 • Çeşitli vücut bölümlerini kullanarak eşi ile top atma ve tutma etkinlikleri yapabilir.
 • Raketin doğru tutuşunu, uygun kullanışını ve salınımını göstererek yumuşak olarak atılan topa vurabilir.
 • Çeşitli şekilde hareket eden nesneleri kontrol edebilir.
 • Oyunda kabul edilebilir ve edilemez oyun kurallarını ve adil oyun anlayışını ayırt edebilir.
 • Basit oyun ve etkinliklerde temel kavram ve stratejileri kullanabilirler.
 • Çeşitli etkinliklerde vücut  ağırlıklarını kontrol edebilir, destekleyebilir ve kaldırabilir.

4.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Dikey sıçrayabilir, konabilir, yatay sıçramada ve konmada olgun hareket formu gösterebilr.
 • Yer değiştirme etkinliklerini yaparken birey ya da nesneyi yakalayabilir veya onlardan kaçabilir.
 • Her iki ayağı kullanarak sekebilir ve atlayabilir.
 • El ve ayakla top sürebilir ve grup içinde top sürerek yer değiştirirken topu kontrol edebilir.
 • Çeşitli vücut bölümlerini kullanarak eşi ile top atma ve tutma etkinlikleri yapabilir.
 • Raketin doğru tutuşunu, uygun kullanışını ve salınımını göstererek  atılan topa vurabilir.
 • Çeşitli şekilde hareket eden nesneleri kontrol ederken gözle görünür şekilde denge sağlayabilir.
 • Oyunda kabul edilebilir ve edilemez oyun kurallarını ve adil oyun anlayışını ayırt edebilir.
 • Basit oyun ve etkinliklerde temel kavram ve stratejileri kullanabilirler.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimiz kapsamında ana sınıfından 4. sınıfa kadar bilgisayar laboratuvarı ve inovasyon sınıfında yürütülen istasyon, kulüp, okul sonrası performans takımları ve derslerimizde öğrencilerimizin hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim araçlarının amaç değil araç olduğunu bilen bilişim okuryazarı olmalarını amaçlamaktayız.

 

       Ana sınıfı ve 1. sınıflarda yürütülen istasyon (kulüp) çalışmalarımız sonunda öğrencilerimiz;

 • Teknolojiyi uygun, sorumluluk sahibi ve etik biçimde kullanır.
 • İnterneti güvenli kullanır.
 • İşletim sistemine ait temel bilgileri kullanır.
 • Bilgisayar, tablet ya da telefonlarda kullanılan bütün uygulama ve programların çalışma prensibini öğrenir.
 • Verilen bir problemi çözmek için gerekli adımları uygun sıraya koyar.
 • Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri kazanır.
 • Kodlama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirmeye başlar.

  2.Sınıf sonunda öğrencilerimiz;

Teknoloji kullanımında etik değerlerin önemini fark eder ve bu doğrultuda teknoloji kullanırken başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini bilir.

 • Teknoloji kullanırken sorumluluk alması gerektiğini bilir.
 • Bilgisayar ve bileşenlerini kullanırken uyması gereken güvenlik kurallarını bilir.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için yapılması gerekenleri öğrenir.
 • Dijital içerikleri kullanarak öykü oluşturur.
 • Kodlama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirir.
 • Komutların doğru sırada verilmesi gerektiğini bilir.
 • Verilen bir işlem akışı için sonucu tahmin eder.
 • Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri kazanır.

3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ile Bilişim Teknolojileri kapsamında yapılan derslerde ve kulüp çalışmalarında disiplinler arası işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenme modeli üzerinden çalışmalarımız devam etmektedir.

      3.sınıf sonunda öğrencilerimiz;

 • Amaçları doğrultusunda uygun office araçlarını kullanarak ürünler ortaya çıkarabilir.
 • Basit yazılım ve donanım problemleri için çözüm üretebilir.
 • Bilgiye çeşitli kaynaklardan erişmeyi bilen ve arama motorlarını etkili biçimde kullanabilir.
 • Bilgiyi güvenilir kaynaklardan araştırması gerektiğin fark eder.
 • Kelime işlem ve sunum programını etkili biçimde kullanır.
 • Kodlamanın temellerini öğrenir ve belirlenen problemin çözümü için adımlar oluşturur.
 • Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü keşfeder.
 • Blok tabanlı programlama aracını kullanarak doğrusal yapıda program oluşturur.
 • Blok tabanlı programlama aracını kullanarak karar yapılarını içeren program oluşturur.
 • Oluşturduğu programı test eder.
 • Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
 • WeDo yazılımı ve lego seti ile diğer disiplinlerle işbirliği içinde grup çalışması yapar.
 • Animasyon geliştirme konusunda temel kavramları bilir.

  4.Sınıf sonunda öğrencilerimiz;

Bilgiye çeşitli kaynaklardan erişebilir, gereksiz içerikleri ayırt edebilir ve bilişim teknolojilerini kullanırken etik değerlere uygun davranır.

 • Görsel-işitsel bir materyal hazırlamak için amacına uygun aracı seçebilir.
 • Problem hakkında veri toplama, verileri özelliklerine göre düzenleme, veriler üzerinde sınıflandırma, sıralama, karşılaştırma gibi işlemleri yapar.
 • Problemin çözümü için sözde kod yazar ve bir problemin farklı çözümleri olabileceğini keşfeder.
 • Görsel programlama dilleri ile bir problemin çözümü için algortima oluşturur.
 • Bir algortimanın sonuçlarını tahmin eder ve yazdığı algoritmayı test ederek hatalarını düzeltir.
 • Blok tabanlı programlama dilleri kullanarak eğitsel oyun geliştirir.
 • Basit elektronik devre elemanlarını kullanarak işlevlerini belirlediği yeni bir teknoloji tasarlar.
  İletişim kurma, araştırma yapma ve işbirliği sağlama sürecinde teknolojinin ve internetin önemini fark eder.
 • WeDo yazılımı ve lego seti ile fen ve bilim alanlarında, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama alanlarında deneyimi kazanır.
 • Sınıf öğrencilerimizle bilişim teknolojileri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik derslerini ilişkilendirerek STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda kodlama alanında da çalışmalarımız devam etmektedir.

   

GÖRSEL SANATLAR

Sanat eğitimi yaklaşımımız hazırlık sınıflarından itibaren, sanatsal okur yazarlık açısı oluşturmak, her alanında kullanabileceği yaratıcı davranışlarını desteklemek. Estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler kazandırmak.

Görsel Sanatlar Dersi görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik, öğrenme alanlarına göre ele alınır. Buna göre öğretim programı’nın amaçları:

 • Sanatsal ve görsel okuryazarlık, gözlem yapabilme, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarına ilgi duyan,
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme ve tekniği becerilerini kullanarak düşüncelerini ifade eden,
 • Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren,
 • Sanat alanında etik davranış gösteren,
 • Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli mutlu bireyler yetiştirmektir.

 

MÜZİK

Müzik eğitimimizin amacı, öğrencilerimizin içindeki duygularını dışa vurabileceği bir alanda kendini keşfetmeyi, müziği yaşayarak hayatlarının ayrılmaz bir parçası  haline getirmeyi hedeflemektir.

 • Sosyal ve grup becerileri kazandırmak
 • Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak
 • Duygu, düşünce ve izlenimlerini  estetik bir anlatım dili olan müzikle ifade etmelerini sağlamak
 • Öz güveni yüksek, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak
 • Müzik sevgisi uyandırmak, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek, çocuklarımızın birçok beceri kazanmalarının yanında, müzik atölye ortamında eğlenceli zamanlar geçirmelerini de sağlamaktır.

 

DRAMA

Yaratıcı drama eğitiminde temel amaç; çocuğun drama etkinliğine tam anlamıyla katılım sağlamasını, oyunu gözlemleyerek, yaşayarak, gerektiğinde tartışarak içselleştirmesini sağlamaktır. Çocuğun yeri geldiğinde özgün duygu ve düşüncelerini işin içine katarak yeri geldiğinde ise taklit ederek kendini ifade edebilmesi hedeflenir.

Bu çalışmalarla,

 • Özgüven duygusunu geliştirmek,
 • Bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirmek
 • Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesine katkı sağlamak
 • İletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmek amaçlanır.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki temel yaklaşımımız, ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve
bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir.

 

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 • İnsani değerleri benimsemek,
 • Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek,
 • Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmek,
 • İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmak,
 • İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almak,
 • Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramak,
 • Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmak,
 • Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek.

 

 

 


ODTÜ GVO İZMİR OKULLARI: Güzelbahçe Yelki Mevki 2482. Sokak No:2 Güzelbahçe/İZMİR

0 850 532 1989 / info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.