PDR Çalışmalarımız

PDR ÇALIŞMALARIMIZ

Okul olarak Çocuk Koruma ve Akran Zorbalığı ile Mücadele politikalarımız kapsamında çalışmalar yürütülmekte, bu amaçla veli, öğretmen ve tüm okul personeline yönelik çalışmalar planlanarak uygulanmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik" anlayışı doğrultusunda öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirme sürecindeki gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. Rehberlik servisi öğrencilerin gelişim özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak akademik, bedensel, sosyal ve duygusal alanda destek çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu amaçla, öğrencilerin bireysel özelliklerinin fark edilmesini ve gereksinimlerinin saptanmasını sağlayacak gözlem, takip ve ölçme tekniklerini kullanır.

Her düzeyde sağladığı veli-okul iş birliği ile öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, onları uyumlu, mutlu, başarılı bireyler olarak hayata hazırlar. 

Tüm düzeylerde öğrenci meclis çalışmaları PDR birimi tarafından yürütülmekte, demokratik yöntemle seçilen öğrenci temsilcilerinin okul yönetim ve işleyişine katkısı sağlanmaktadır.

ANA SINIF - İLKOKUL

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Kayıt ve Öğrenci Alım Uygulamaları

Okulumuza yeni kaydolacak tüm yaş seviyelerindeki öğrencilerle belli kriter ve ölçekler kullanılarak tanışma etkinliği gerçekleştirilmektedir. Kayıt kabulde en öncelikli rapor PDR tarafından verilmektedir.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler ve okul-sınıf gözlemleri yapılmakta, öğretmen ve aileden bilgi alınmaktadır.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

Ana sınıfından 1. sınıfa, 2. sınıftan 3. sınıfa geçişlerde tüm öğrencilere ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik okula uyum sağlamaları konusunda bir takım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir. Öğrencilerin yeni sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı grup etkinlikleri sınıf öğretmenleri ile planlanarak uygulanmaktadır. (Kurabiye atölyesi, grup olalım, parkur yarışları vb.)

Ben, Biz, Hepimiz; Oyunlar Yoluyla Küresel Beceriler

Okulumuzda 2. Sınıflar seviyesinde tüm öğrencilerimize yönelik olarak planlanan “Pearson Akreditasyon” onaylı  “Ben, Biz Hepimiz: Oyunlar Yoluyla Küresel Beceriler” programı başlatılmıştır. Program Beden Eğitimi derslerinde, ilgili ders öğretmeni ve PDR biriminin katılımı ile disiplinler arası bir çalışma olacak şekilde yürütülmekte ve oyunlar yoluyla öğrencilerde hedeflenen becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öğrencinin önce “ben” den başlayarak temel güvenlik duygusunun geliştirilmesi, sonra sosyal bir varlık olarak grubun parçası olma ve gruba ait olmanın gerektirdiği becerileri geliştirmeye yönelik fair play (adil oyun) kavramı ve “biz” duygusu en sonunda ise daha büyük bir topluluğun parçası olma ve küresel vatandaşlık bilincini geliştirmesi ile tamamlanan “hepimiz” e giden bir bakış açısı oluşturulmaktadır.  

Sosyal Beceri Çalışmaları

Arkadaşlık, iletişimi başlatma ve sürdürme, dinleme, paylaşma, yardımlaşma, iş birliği, uygun dokunma, öfke ile baş etme, çatışma çözme gibi konularda sosyal beceri çalışmaları bireysel ve sınıf düzeyinde yapılan etkinliklerle sürdürülmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öncelikle öğrencilerin akademik gelişimleri konusunda sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinden bilgi alınır. Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla bireysel ve sınıf düzeyinde sınav kaygısı, etkili ders çalışma, zamanı planlama konularında çalışmalar yürütülmektedir.

Yaşam Becerileri Eğitimi

Tüm düzeylerde yaşam becerileri eğitimi programı, disiplinler arası bir çalışma olarak sürdürülmektedir. Hayata olan bakış açılarını gelişmiş, doğaya ve çevreye duyarlı, farkındalığı yüksek bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Dikkat ve Odaklanma Becerisi Geliştirme Çalışmaları

Öğrencilerimizin akademik başarılarını desteklemek amacıyla dikkat ve odaklanma becerilerini artırmak amaçlı sınıf içi çalışmalar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Tüm düzeylerde ayda bir ders saatinde dikkat geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede hem dikkat konusunda öğrenciler gözlenmekte, hem de derse giren tüm öğretmenlerin öğrenci hakkında dikkat konusundaki gözlemleri alınarak detaylı çalışmalar yapılmakta ve duruma göre de uzmana yönlendirilerek takip edilmektedir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uygulamalar ve uyarlamamlar yapılmaktadır. Bireysel gereksinim doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanmaktadır.

“Adım Adım Ortaokul” Öğrenci Uyum Programı

4.sınıftan 5.sınıfa geçecek olan öğrencilerimiz için yapılan bu çalışmada sürece yayılan bir planlama ile öğrencilerin ortaokula alışması hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimiz ortaokulda farklı derslere girmekte, dersliklerinde çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve öğretmenlere tanıştırılmaktadır.

Öğretmene Yönelik Çalışmalar

Görüşme Saatleri

Sınıf öğretmenleri ile yapılan haftalık görüşme saatlerinde öğrencilerin gelişim süreçleri paylaşılarak takibi yapılmakta ve sınıf içi etkinlikler planlanmaktadır.

Akademik Destek Çalışmaları

Akademik başarı kapsamında bireysel farklılıklara yönelik uyarlama çalışmaları için öğretmenlerle iş birliği yapılmakta, öğrencilerin özelliklerine uygun sınıf içi düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.

Sınıf Öğretmenleri Çalışmaları

PDR Servisi çerçeve planı doğrultusunda düzey programları hazırlanarak, uygulanacak materyaller dosyalar halinde sınıf öğretmenlerine verilmektedir.

Sınıfların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan çalışmalar sınıf öğretmenleriyle ortaklaşa yürütülmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

Gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında öğretmenlere öğrencilerin yaş gelişim özellikleri hakkında sunumlar, odak grup çalışmaları ve bültenler hazırlanmaktadır.

Veliye Yönelik Çalışmalar

Gelişimsel özellikler ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmakta; bültenler aracılığıyla velilerimiz bilgilendirilmektedir. Her düzeyde, ihtiyaç duyulan ve küçük gruplarla daha etkili bir şekilde paylaşılacağı düşünülen konularda odak grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Veli Söyleşileri

Gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda düzenlenen söyleşiler, ilgili düzeylerin psikolojik danışmanları tarafından yürütülmektedir.

Veli Odak Grup Çalışmaları

Benzer sorunları yaşayan velilerin paylaşımlarını artırarak bu sorunların çözümünde gelişimsel özellikler doğrultusunda velilerimize küçük çalışma grupları ile destek olmak; her düzeyde sıklıkla yaşanan ebeveyn-çocuk sorunlarının çözümüne yönelik davranış ve tutumları uygulama örnekleri ile tanıtmak ve benimsetmek amacıyla odak grup çalışmaları düzenlenmektedir.

“Ailem Okula Başlıyor” Veli Eğitim Semineri

Birinci sınıfa başlayan öğrencilerin anne – babalarının, çocukları ve onların okulları ile iletişimlerinde ihtiyaçları olabileceği düşünülen konulardan oluşturulan “Ailem Okula Başlıyor “veli eğitim semineri her yıl eylül-ekim aylarında üç oturum şeklinde sadece birinci sınıf velilerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Veli eğitim semineri, bilgilendirmenin yanı sıra, velilerimizin çocuklarının okul ortamına daha yakın olmaları ve birbirleriyle okul ortamında tanışmaları amaçlarını da taşımaktadır. Bu nedenle konuların sunumları okul psikolojik danışmanımız ve öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca anasınıfı 5 yaş ve 3. Sınıf velilerimizin de sınıf öğretmenlerini ve okul uygulamalarını tanıma amacını taşıyan “Ailem Okul Devam Ediyor” ve “Yaşasın Okulumuz” veli eğitim çalışmaları eylül ve ekim aylarında

“Ailem Okula Devam Ediyor” Veli Eğitim Semineri

2.sınıftan 3.sınıfa geçişlerde okulumuzdaki sınıf karması ve öğretmen değişim programına velilerin de uyumlu hale gelebilmeleri için eğlenceli sınıf etkinlikleri yapılmakta, uygulamalarımız konusunda bilgi verilmektedir.

 

ORTAOKUL

PDR Biriminin amacı; öğrencilerimizin çocukluktan ergenliğe geçtikleri bu dönemde, gelişim görevlerini yerine getirirken olumlu benlik algıları geliştirmelerini ve değişimleriyle baş etmelerini sağlamaktır.

Ayrıca liseye geçiş öncesi hedef ve beklentilerini belirleme ve bu hedefe yönelik programlı çalışma konusunda etkinlik ve çalışmalar yürütülmektedir.

Öğrenciye Yönelik Çalışmalar

Ortaokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerinin, değişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri tanımak amacıyla bireysel görüşmeler yapılmakta, derslerde ve geriye kalan zamanlarda gözlem çalışmaları yapılmaktadır. Öğretmenlerden ve ailelerden geri bildirimler alınmakta ve bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli test ve tekniklerle öğrenci tanıma çalışmaları sürdürülmektedir.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmek, bireysel özellikleri doğrultusunda gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülmektedir. Gönüllülük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda her öğrencinin PDR Biriminden yararlanması hedeflenmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları

4. sınıftan 5. sınıfa, 8. sınıftan 9. sınıfa geçişlerde ve okulumuza yeni katılan öğrencilere yönelik oryantasyon programları yürütülmektedir. Bu program kapsamında, öğrencilerin merak ettikleri sorular, sistem değişiklikleri ve okul tanıtımı yapılmaktadır. Bunun yanı sıra okula uyumda güçlük yaşayan öğrenciler bireysel olarak takip edilmektedir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik alanda desteklemek amacıyla sınav kaygısı, duygu ve stres yönetimi, verimli ders çalışma teknikleri, zamanı etkili kullanma, bilinçli teknoloji kullanımı ve bireysel farklılıklar doğrultusunda etkili çalışma programlarının nasıl olacağı ile ilgili bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Çalışmaları

Bireysel farklılıklara yönelik olarak sınıf içi çalışmalarda eğitimsel-öğretimsel uyarlamalar yapılmaktadır.

Öğrenci Odak Grup Çalışmaları

Benzer ihtiyaçları olan öğrencilerimizin küçük çalışma grupları ile bir araya gelerek paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak ve bu ihtiyaçlarına yönelik uygun davranış ve tutumları bulmalarına destek olmak amacıyla yapılandırılmış odak grup çalışmaları düzenlenmektedir. (Zaman yönetimi, motivasyon, olumlu düşünme, teknolojiyi doğru kullanmak vb. konularda)

Veliye Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin gelişimsel özellikleri doğrultusunda ve ihtiyaç duyulan diğer konularda bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca alanında uzman kişiler tarafından gelişim dönemi özellikleri, anne-baba tutumları, bilinçli teknoloji kullanımı gibi konularda da seminerler ve webinarlar da düzenlenmektedir. Aylık düzenli olarak rehberlik derslerinde işlenen ve ihtiyaç duyulan konularda veli bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar yayınlanmaktadır.

 

LİSE

LİSE PDR BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir. Her öğrenci “bireysel özellikleri doğrultusunda” potansiyellerini keşfetmeleri ve en üst düzeyde kullanmaları yönünde desteklenir. Öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimleri izlenir. Bu doğrultuda önleyici ve gelişimsel çalışmalar planlanır, yürütülür; kriz durumlarına yönelik bireysel ve grupla müdahale gerçekleştirilir.

Bireysel ve Grup Görüşmeleri

Öğrencileri daha yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini belirlemek, bireysel özellikleri doğrultusunda akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yıl boyunca sürdürülür. Ayrıca öğrencilerin çeşitli becerilerini geliştirmek ve kendileri ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkileşim grupları düzenlenir.
  
Oryantasyon Çalışmaları

9. Sınıfa başlayan öğrenciler başta olmak üzere farklı düzeylere yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yapılır. Bu program kapsamında öğrencilere okulun fiziki koşulları, okuldaki sistem ve işleyişle ilgili bilgiler verilerek ihtiyaç duydukları ve merak ettikleri konulara yönelik soruları cevaplanır.  Ayrıca sosyal uyumda güçlük yaşayan öğrencilere yönelik grup etkinlikleri düzenlenir. Lise hayatı, lisede alan seçimleri, Üniversite eğitimi ve lisede proje çalışmaları hakkında öğrenciler bilgilendirilir. Lise hayatı boyunca da diğer öğretmenlerle iş birliği yapılarak yetenekleri ve becerileri doğrultusunda öğrenciler yönlendirilir.

Akademik Destek Çalışmaları

Öğrencileri akademik başarılarını arttırmak amacıyla hem bireysel hem sınıf olarak etkili ders çalışma, zaman planlaması, uygun not alma ve ders dinleme konularında çalışmalar yürütülür.

Rutin şekilde rehberlik servisi olarak danışman öğretmenler ile yapılan görüşmeler yoluyla da öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik paylaşımlarda ve önerilerde bulunulmakta ve her öğrencinin kendi içindeki gelişimi çok yönlü desteklenmektedir. 

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Periyodik olarak gerçekleştirilen sınıf rehberlik çalışmalarında öğrencilerin istek ve beklentileri doğrultusunda kişilik ve davranış gelişimlerine yönelik konular işlenmektedir.” Başarı”,” Hayal kurma”,” Ergenlik döneminde aile ve çevre ile iletişim kurma”,” Akademik Dürüstlük”, ”Öfke Kontrolü”, ”Çatışma Çözme” vb. konularda yapılan sınıf içi çalışmalarla öğrencilerin kendilerini tanımaları ve çevreleri ile etkili iletişim kurup geleceklerini planlamaları hedeflenmektedir.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Planlama Çalışmaları

Öğrencilerin meslek seçimine giden yolda doğru kararlar vermeleri ve kendilerine en uygun mesleği seçebilmeleri için mesleki gelişim testleri, mesleki yönelim anketleri uygulanmakta, bu anketin sonuçları aile ile paylaşılmaktadır. Farklı meslek grubu çalışanları okula davet edilerek öğrenciler ile söyleşi yapmaları sağlanmaktadır.

Mesleki Gözlem Stajı,

10. Sınıf öğrencilerimiz sömestr tatilinde iki gün boyunca seçtikleri bir meslek alanında gözlem stajı yapmakta, ilgi duyduğu meslek ile ilgili görüş oluşturmaktadır. Staj sonunda kendileri ve yanlarında staj yaptıkları meslek elemanı tarafından hazırlanan dosya öğrenciler ile incelenmekte, gelecek planlarında bu gözlemin etkileri değerlendirilmektedir.

Ayrıca Ankara ve İstanbul’daki üniversiteler öğrenciler ile ziyaret edilerek üniversiteler hakkında bilgi alınmaktadır.

Mezun Takip Programı,

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz ile iletişimimiz devam etmekte, onların kariyer gelişimleri PDR servisi tarafından takip edilmektedir. Zaman zaman mezun öğrencilerimiz okula davet edilerek,  şu anda okulumuzda eğitim görmekte olan öğrencilerimiz ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmakta, ayrıca mezun buluşmaları planlanarak öğrencilerin okul ile bağını güçlü tutmaları sağlanmaktadır.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.