Derslerimiz

Türkçe

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma (konuşma, yazma) becerilerini geliştirmek esasına dayanmaktadır. Bu program ile okuyan, sorgulayan, okuma eylemini alışkanlık haline getirmiş, yaratıcı düşünen, tartışan, karşılaştırma yaparak senteze ulaşabilen, estetik zevk kazanmış,  milli ve evrensel değerlere duyarlı, sözlü ve yazılı anlatımında ana dilini başarıyla kullanabilen öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda kültürel ve akademik yönden çeşitli etkinliklere yer verilmiş, öğrencilerin teknolojiyi de kullanarak değişen hayat düzenine ayak uydurması hedeflenmiştir.

Türkçe derslerinde; her seviyede temalardan hareketle Yeni Türkçe Öğretim Programı'nı destekleyen bir anlayış benimsenmektedir. Öğrencilerin sanatçı duyarlığı ile yetişmelerini de hedef alan bu anlayış, ana dilinin anlatım gücünü ve zenginliğini yansıtan çeşitli türdeki metinlerle desteklenmektedir. Alanında yetkin yazar ve şairlerin eserleri öğrencilere okutulmakta, öğrencileri yazarlarla yüz yüze getirip onlarda yaşantı oluşturmak hedeflenmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme
Türkçe derslerinde; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizde dil bilinci ve duyarlığını edinmelerini ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla dinleme, konuşma, okuma, yazma ve dilbilgisi olarak belirlenen beş temel dil becerisini geliştirme amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalarda; öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmesini sağlarken bir bütün olarak değerlendirilmesini hedefleyen süreç yaklaşımı da temel alınmaktadır.

Yazılı Sınavlar
5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrenciler, her dönem iki olmak üzere senede toplam dört tane yazılı sınavla değerlendirilir. Yazılı sınavlar; okuduğunu anlama, dilbilgisi ve yazılı anlatım bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda değişik soru köklerine yer verilerek öğrencilerin her türlü gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Sınıf İçi Performans
5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin dönem içinde oldukları kısa sınavlar, okunması gereken kitaplara yönelik hazırladıkları sunumlar, çalışmalar, yapılan etkinlikler ve oluşturulan ürünler öğrencinin sınıf içi performans notunu etkilemektedir. Bu değerlendirmeler için alternatif değerlendirme ölçekleri hazırlanır ve kullanılır.

Proje
Türkçe dersinden proje ödevi alan öğrenciler, daha fazla araştırma yapıp bilgi sahibi olabilecekleri konulardan birini seçerler. Buradaki temel amaç; öğrencilerin istedikleri bir konuda ayrıntılı bilgilere ulaşmaları ve o alanda kendilerini geliştirmelerini/uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Araştırma yöntem ve teknikleri doğrultusunda onların yeni bilgilere ulaşmaları, yaratıcı ve özgün düşüncelerini ortaya koymaları sağlanır. Öğrenciler, süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımıyla sene içerisinde öğretmeninin belirlediği günlerde öğretmeni ile görüşür ve çeşitli öneriler doğrultusunda projesini tamamlar.

Matematik

ODTÜ G.V Özel Ortaokul matematik bölümü; özgür ve özgün düşünen, öğrenmeyi öğrenen, hayallerine sınır koymadan geleceğini şekillendiren, araştırma yapan, iş birliği içinde çalışan, yaratıcı düşünce ve yorumlama gücünü geliştiren ve koyduğu hedefe ulaşmada başarılı olacak şekilde donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencileri ulusal ve uluslararası matematik alanında yarışmalara katılmalarını teşvik ederek öğrencilerin matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak da amaçlarımız arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda;

Matematiksel kavramlarını anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazandırabilmektir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALAR

Öğrencilerin var olan matematiksel becerilerinin geliştirilmesi ve üst düzey düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzenlenen yarışmalara bireysel veya grup olarak katılım sağlanır.

Katıldığımız uluslararası yarışmalar; University of Waterloo, Canada University tarafından hazırlanıp tüm dünyada uygulanan, İngilizce sorulan matematik sorularından oluşan 7 ve 8.sınıflara yönelik “Gauss Contest”.

Ulusal yarışmalar ise; etkin geri bildirim verip öğrencileri, somut materyal kullanımına yönelterek öğrencilerin matematiksel becerilerinin gelişmesini sağlayan MATBEG ve 80’den fazla ülkede uygulanan ve bünyesinde Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında da yöneticilik yapan farklı ülkelerden akademisyen ve matematikçilerin bulunduğu Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" bir derneğine bağlı olarak uygulanan, öğrencilerin kafasında yer edinen “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedefleyen Kanguru Matematik Türkiye Yarışması’dır.

NESİN MATEMATİK KÖYÜ GEZİSİ

Her yıl 7.sınıf öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz gezimizde öğrencilerimiz, Ali Nesin ile ders yapma fırsatı bulur. Matematikte tümevarım yöntemi ile soru çözerek bir matematik teoremine ulaşma deneyimi yaşarlar.

DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ (IDM)

UNESCO tarafından onaylanan 14 Mart Dünya Matematik Günü’ ne (IDM) dikkat çekmek ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmek amacıyla “Dünya Matematik Günü” etkinlikleri düzenlenir.

İngilizce Eğitimi

5.sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sisteminde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı bir programla öğrencilerimizin bu becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılanmaktadır. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi üzerinde de önemle durulmaktadır.

Öğrencilerimizin derse aktif katılımları önemli olduğundan uygulamalarımızda ikili ve grup çalışmalarına öncelikle yer verilmektedir. Ayrıca sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktivitelerdir. Öğrencilerimiz ders kitaplarının yanında online kaynaklar, hikâye kitapları ve online kitap okuma programları kullanmaktadırlar. İngilizce öğretimi iki öğretmenle sürdürülmektedir.

Ortaokulda 5,6 ve 7.sınıflarımızda 10 saat, 8.sınıflarımızda 11 saat İngilizce öğretimi yapılmaktadır. Bununla birlikte, 5. Sınıflarda İngilizce derslerinden desteğe gereksinim duyan ve okulumuza yeni katılan öğrencilerimiz için oluşturulan sınıflarımızda, hafta içi 15, hafta sonu 5 saat olmak üzere toplam 20 saat ağırlıklı İngilizce programı uygulanmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimleri yıl boyunca yazılı sınav ve quizler, değerlendirme sınavı, ders içi etkinliklere katılım puanı ve proje ödevleri ile değerlendirilmektedir. Yapılan sınavlarda öğrencilerin okuma ve dinleme becerileri ölçülmekte, konuşma ve yazma becerileri süreç içinde farklı teknikler ile değerlendirilmektedir.

5.ve 6.sınıflarımızda TED-Ed/ Drama, 6, 7.ve 8. Sınıflarımızda JMUN Kulüpleri ile öğrencilerimizin topluluk önünde İngilizce konuşması, kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, güncel olaylar hakkında araştırma yaparak öğrendiklerini aktarabilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde düzenlenen farklı JMUN (Junior Model of United Nations) konferanslarına katılarak okulumuz temsil edilmektedir.

Okulumuzun İngilizce Ağırlıklı 5.sınıf programı (Critical Language Skills Enhancement Program) ve 8.sınıf programı ( 21st Century English Learning Program)  “Pearson Assured Akreditasyonu”nu almaya hak kazanmıştır ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren bu programları belirtilen kriterler doğrultusunda tamamlayan öğrencilerimiz, “Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası” almaktadırlar. Bu sertifika, öğrencilerin kalite güvencesi sağlanmış bir programı başarıyla bitirdiklerinin göstergesi olup özellikle İngiltere, ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da olmak üzere dünya çapında geçerli olacaktır.

2.Yabancı dil

Çağdaşlaşmanın temel amaçlarından biri evrensel bilgiye, değerlere ve standartlara erişmek, zengin bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmaktır. Bu amaca ulaşma çabasında bireyleri diğerlerinden üstün kılan en önemli değerlerden biri de yabancı dil bilgisidir.

Birden fazla yabancı dil bilmenin büyük bir ihtiyaç haline geldiği günümüz koşullarında, öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren dünyada en çok kabul gören ve yaygın olarak kullanılan yabancı diller arasında yer alan Almanca'yı ikinci yabancı dil olarak görmektedirler.

Genel olarak ikinci yabancı dil programı, derslerde görsel-işitsel araçlar kullanarak öğrencilerimize okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırmaya yönelik uygulamalar yapmayı, çeşitli etkinliklerle dil bilgisi ile ilgili yapıları somut örneklerle ve görsel materyallerle sözcüklerle ilgili esasları kavratmayı ve de en önemlisi öğrencilerimizi basit bir şekilde Almanca iletişim kurabilecek, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'nın altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin birinci basamağı olan A1 seviyesinde mezun etmeyi amaçlar.

Yabancı dil eğitimine büyük önem veren okulumuz İzmir Goethe Enstitüsü tarafından düzenlenen Fit in Deutsch sınavına ev sahipliği yapmaktadır. Bu sınav dört temel beceriyi (okuma, yazma, dinleme, konuşma) ölçmekle birlikte öğrencilerimizin sınav sonunda edindiği sertifika uluslararası geçerliliğe sahiptir.  

Fen Bilimleri

Günümüzde yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşam şeklimizi önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hayatımıza etkisi, günümüzde belki de geçmişte hiç olmadığı kadar açık bir biçimde görülmektedir.

Küreselleşme, uluslararası ekonomik rekabet, hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler gelecekte de hayatımızı etkilemeye devam edecektir. Bütün bunlar dikkate alındığında ülkeler, güçlü bir gelecek oluşturmak için her vatandaşın fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğinin ve bu süreçte fen derslerinin anahtar bir rol oynadığının bilincindedir.

Fen Bilimleri dersi'nin amacı; bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.
Fen Bilimleri okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir.

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler; Tarih, Coğrafya, Antropoloji, Arkeoloji, Ekonomi, Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Ekonomi, Hukuk, Vatandaşlık ve İnsan Hakları konularını içine alan, sosyal ve fiziki çevreyle etkileşimi geçmişten günümüze inceleyen bireyin toplumsal kimliğini kazanmasında yardımcı olan disiplinlerin bütünüdür.

Sosyal bilimler aracılığıyla öğrencilere; ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE BAĞLI, laik, demokratik, insan haklarına saygılı bir birey bilincinin yanı sıra, çağdaş değerlerin korunması konusunda da duyarlı ve etkin bireyler olmaları için temel bilgiler verilmektedir.

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5 ve 6. sınıflarda haftada 2 saat ve 7. sınıflarda haftada 1 saat Kodlama ders olarak yürütülmektedir.

Bu derste amaç; hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda öğrencilerimizi, temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatında ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

"The International Society for Technology in Education (ISTE)" tarafından yapılan "Öğrenciler için Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları" dikkate alınarak geliştirilen  müfredat programımız ile öğrencilerimizin bilgi ve iletişim araçlarını tanımaları ve iyi derecede kullanmaları hedeflenir.

Öğrencilerimiz için belirlenen standartlar;

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrencilerimiz, problemlere bilimsel çözüm üretme, farklı bakış açısı geliştirme, sistematik düşünme, olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini görebilme, bilgisayarda kendi yazılımlarını geliştirme, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme gibi bilgi ve becerileri kazanmaktadırlar.

 

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım dersi programı; öğrencilerimize, başta yaratıcılık olmak üzere, hayal gücü ve estetik duygularını geliştirecek özgün ürünler tasarlamalarına fırsat verilmesi hedeflenerek planlanmıştır.

Öğrencilerimizin tasarladığı ürünler, insan hayatının kalitesini artırmaya yönelik çalışmalardır. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri takip ederek inovasyon çalışmaları yaparlar.

Sene içerisinde yapılacak olan uygulamalar ile gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini geliştirebilmeleri ve problemlere farklı çözümler önerebilmeleri amacıyla; bilim adamları ve mucitlerin biyografileri, inovasyon ve buluş hikâyeleri ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır.

Bu süreçte öğrencilerimiz,  'teknoloji ve tasarım atölyelerinde' ve gerekli olduğu durumlarda alanla ilgili bilgisayar yazılımlarını kullanmak için bilişim teknolojileri sınıflarında çalışırlar. İnovasyon ve patent konuları ile ilgili olarak gelen konuklar öğrencilerimizi bilgilendirir. Üniversitelerin tasarımla ilgili sergileri gezilir.

Sene içerisinde yapılan tüm uygulamaları  süreçleri ile birlikte diğer ODTÜ GV okullarının katılımı ile Mayıs ayında düzenleyeceğimiz Teknoloji ve Tasarım Şenliğinde, CHAGALL konulu tasarımları haziran ayı sergimizde  görebilirsiniz.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin hedefi; ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan bireyler yetiştirmektir.Bu derste, dini kavramları doğru anlayan, aklın dinin sorumluluğunun temel şartı olduğunu, dinin aklın kullanılmasını istediğini ve bilimsel bilgiyi teşvik ettiğini öğrencilere sezdirmektir.

Dersin amacı; toplumdaki farklı dini anlayış ve yaşayışlara hoşgörü ile bakan, kendi inancı ile mutlu ve barışık bireyler yetiştirmektir.

 

Görsel Sanatlar

Eğitim yaklaşımımız, hazırlık sınıflarından itibaren görsel hafıza oluşturmaya yöneliktir. Derslerimizde, öğrencilerimizin; sanatçıları tanımaları, eser incelemeleri, terminolojiyi günlük hayatta kullanma becerisi kazanmaları ve estetik düşünme tarzını geliştirmeleri hedeflenir.

Eğitimci, teknik beceri konusunda yönlendirici olurken farklı disiplinleri bir arada kullanması beklenen öğrenci; sorgulayıcı, farklı açıları yakalayabilen, kurgu yapabilen, soyut düşünme becerisini somuta taşıyan bir kimlik taşır.

Sene içinde yapılan tüm çalışmalar değerlendirilir. Temalı yaklaşımlar çeşitli yarışmalara toplu katılımları mümkün kılar. "Her Seneye Bir Resssam" projesi dâhilinde bu sene, CHAGALL temasında tüm seviyelerde uygulamalar yapılacaktır. Sene içerisinde çeşitli sergiler açılarak yapılan çalışmalar paylaşılır. Ankara ve İstanbul'daki Müze ve Galerilerdeki süreli ve devamlı sergiler takip edilir.

 

Müzik

Müzik dersi'nin amacı,  öğrencilerin  müzik etkinliklerini yaparak, yaşayarak müziği hayatlarının  ayrılmaz bir parçası   hâline getirmek ve müzik yoluyla öğrencilerin;

 

Beden Eğitimi

Beden Eğitimi dersi öğretim programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Beden Eğitimi dersi programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş, spora özgü hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları  amacıyla uygulanmaktadır.

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.