BRANŞLAR


Beden Eğitimi

Ana sınıflarımızda, Beden Eğitimi Zümresi olarak amacımız; geleceğin sağlıklı gençlerini eksiksiz bir altyapı desteği ve zengin materyallerle tasarlanmış spor alanlarımızda, temel hareket becerileri ile donatmaktır. Psikomotor gelişimin temellerinden olan ve öğrencilerimizin günlük hayatlarında sıklıkla kullandıkları koordinatif beceri gelişimi, dersimizin önde gelen kazanımıdır. Ayrıca, disiplinler arası işbirliği ile yer değiştirme, nesne kontrolü ve denge becerileri, ana sınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin ders konularıyla paralel işlenerek öğrenme hedeflerimiz gerçekleştirilmektedir.

 JİMNASTİK DERSİ

Jimnastik dersindeki temel amacımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve kişisel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak jimnastik branşının temel becerilerini (kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon vb.) belirli çalışmalar ve egzersizler aracılığıyla öğrencilerimize aktarmak ve öğrencilerimizde bu branşa özgü altyapı oluşturmaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ

Bu ders, hareket yetkinliği ve aktif sağlıklı hayat olmak üzere iki öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır. Beden Eğitimi ve Oyun ders programının genel ilkelerinde;

  • Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak
  • Yaşam boyu fiziksel etkinliklere aktif katılmasını sağlamak
  • Temel hareket becerilerini öğrenerek kendine güvenen birey olmak
  • Yardımlaşma, adil oyun, dürüstlük, iş birliği, takım ruhu, liderlik gibi değerleri benimsemek bulunmaktadır.

 

 

Görsel Sanatlar

Anasınıfında Görsel Sanatlar programımızla, öğrencilerimize aşağıdaki becerileri kazanmaları için çalışmalar yapacağız;

 

· Öğrencilerin görsel sanatlar yolu ile kendilerini ifade etmelerini sağlamak,

· Resmin temel öğelerini tanımlamak,

· Yaşamın her alanında kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmek,

· Doğayı ve çevreyi gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,

· Bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, karşılıklı sevgi-saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmek,

· Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirmek,

· Yaratıcı düşünen, deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

· Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve değerlendirme bilincini kazandırmak,

· Sanatı ve sanatçıyı takdir etmesini sağlamak.

 

 

Müzik

Çalışmalarımızın temelini, ritim ve orff tekniği oluşturmaktadır. Bu teknikler ile dans, müzik, konuşma, beden perküsyonu, vücut ve hareket birlikteliğini sağlamaktayız. Derslerimizde, öğrencilerimiz; Nota çalışmaları, müzik türleri, dünyaca ünlü bestecileri tanıma etkinlikleri, bireysel çalgı performans etkinlikleri ile müziği yaşayarak öğrenirler.

 

Satranç

Öğrencilerimiz derin bir düşünme becerisini geliştirmeye, satranç oyunu ekseninde giriş yaparlar; satranç tahtası üzerindeki yönleri, taşların hareketleri, özel durumları ve becerilerini öğrenirler. Sonraki düzeyde temel ve ileri düzey strateji geliştirme becerileri kazanır,  oyun oynayarak düşünmeyi gerçekleştirirler. 

 

 

Seramik

Anasınıfında Seramik dersinde öğrencilerimize kazandırmak istediğimiz beceriler;

- Yaratıcılık / yaratıcılığın geliştirilmesi sağlamak,

- Estetik öğeleri tanımlamak,

- İki ve üç boyut kavramını öğrenmelerini sağlamak,

- Oran- orantı kavramını geliştirmek,

- Büyük- küçük ilişkisini öğrenmek,

- Farklı malzeme ve kil ilişkisini kurabilmek,

- Hikâye /öykü ve üç boyutlu uygulamalar arasındaki ilişkiyi kurabilmek,

- Gerçek ve düşsel öğeleri birleştirebilmek,

- Planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek ve çocuklarımızın benzeri bir çok becerileri kazanmalarının yanında, atölye ortamında eğlenceli zamanlar geçirmelerini de sağlamaktır.

Drama

Yaratıcı drama dersinde amacımız; çocukların yaşatılarından yola çıkarak, bir amacı ya da düşünceyi doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırmaktır. Çocuklar yaratıcı drama dersi ile Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme, problem çözme becerilerini geliştirme,dil becerilerini geliştirme, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme, empati becerisi geliştirme gibi kazanımlar elde eder.

 

İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI

İlkokul İngilizce öğretim programımız, ana sınıfından 4. sınıfın sonuna kadar sarmal bir yapıda ilerlemekte ve öğrencilerimize yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi aşılanmasını amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sürece daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, öğrencilerin ilgi alanları, gelişimsel özellikleri, bireysel farklılıkları ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuştur. Bütün seviyelerde, yaparak - yaşayarak öğrenme ilkesinden hareketle öğrencilerin derse etkin katılımı desteklenmektedir. Öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımının daha etkin kılınması hedeflenmektedir.

 Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dil becerilerinin yanı sıra eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini hedefleyen öğretim programımız tasarlanırken, Avrupa Ortak Başvuru Metninin A2 düzeyi için bütüncül basamakta belirlediği kazanımlar ve

“Global Scale of English” ölçümleme sistemindeki skala göz önünde bulundurulmuştur.

Ana sınıflarımızdan itibaren İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı uyruklu olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Bütün derslerde, öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarının yanı sıra iletişim becerilerini de en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Programımızda İngilizce edebi metinlerin (şiir, kısa hikaye) önemli bir yer tutmasının nedeni, öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya ve eleştirel düşünmeye teşvik etmektir. Ayrıca, 2. sınıftan itibaren bütün seviyelerde kitap okumayı eğlenceli hale getiren, kitap okuma sevgisini kazandırmayı amaçlayan öğretim yazılımları kullanılmaktadır.

Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimleri süreç odaklı bir yaklaşımla, bireysel olarak izlenmektedir. Çeşitli ölçme araçları (portfolyo, quiz, proje vb.) kullanılarak yapılan değerlendirmelerdeki temel amaç, öğrencilerimizin dil becerilerinin gelişimlerini yakından izlemek ve geri bildirimler yoluyla başarılarını artırmaktır.  Düzenli aralıklarla ana, 1, 2 ve 3. sınıflarımızdaki öğrencilerimize, tüm becerilere yönelik gelişimlerini yansıtan karneler verilmektedir. 4. sınıflarımızda ise yazılı sınav notlarını ve sözlü notlarını gösteren e-okul karneleri verilmektedir.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) • FAX +90 312 210 1435 • info@odtugvo.k12.tr

© 2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari • Designed by Activate

Yukarı.