Türkçe

Türkçe dersi, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri anlama (okuma-dinleme) ve anlatma (yazma-konuşma) becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisi ve bilinciyle okuma ve yazma kültürü edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmaktadır. Temalara dayalı beceri odaklı yaklaşım merkeze alınarak hazırlanan ders kitapları, “bilgi, beceri ve tutum” gelişiminin ölçme ve değerlendirme boyutuyla birlikte ele alındığı ders planları,  çok çeşitli yazılı ve görsel materyaller öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Çağdaş ve bilimsel öğrenme anlayışları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde bulundurularak dil bilgisi, yazım ve noktalama kazanımları metnin anlamsal bağlamına katkısı ön plana çıkarılarak yapılandırılmıştır.

 

Türkçe programımızla öğrencilerimizin;

• Anlama (okuma/dinleme) ve anlatma (yazma/konuşma) becerilerini geliştirmeleri,
• Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları,
• Okuduğundan, dinlediği/izlediğinden hareketle söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri,
• Okuma-yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmaları,
• Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri,
• Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri,
• Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerini geliştirmeleri,
• Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve sorgulamaları,
• Milli, manevi, ahlaki, tarihi, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, milli duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,
• Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.