Eğitim - Öğretim

 

TÜRKÇE

 

Türkçe dersi öğretiminde, öğrencilerin hayat boyunca kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları amaçlanır. Türkçe dersleri, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak etkinliklerle yapılandırılmıştır. Yapılan etkinliklerle; metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi hedeflenir.

 

 

Tüm sınıf düzeylerinde kendi bilişsel seviyelerine uygun olarak...

 

Okuduklarında, dinlediklerinde ve izlediklerinde;

 

  • Anahtar fikir ve detayları fark etmeleri,
  • Metnin yapısıyla ilgili çıkarımlar yapmaları,
  • Metinden edindikleri bilgi / görüş vb. ile kendi fikirlerini bütünleştirmeleri,
  • Metin türlerini amaçlarına göre yorumlamaları,

 

 

Konuşmada;

 

  • Duygu, düşünce, gözlem, hayal ve isteklerini ana dilin kurallarına uygun doğru ve etkili bir şekilde anlatmaları,
  • Tartışmaları (belirli fikirleri temel alarak konuşmalara katılmaları),
  • Kendilerini açık ve ikna edici şekilde ifade etmeleri,
  • Bilgi ve fikirlerini sunmaları,

 

Yazmada;

 

  • Duygu düşünce ve hayallerini ana dilin kurallarına uygun doğru ve etkili bir şekişlde ifade etmeleri beklenir.

HAYAT BİLGİSİ

 

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler.

 

Ders kapsamında öğrencilerimizin karar verme, kişisel bakım, kuralları tanıma ve uyma, kendini tanıma, doğayı sevme, kaynakları bilinçli kullanma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri ile istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri; öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri hedeflenir.

 

Amacımız, toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, araştıran ve evrensel düşünebilen, yaratıcı birey olma yolunda öğrencilerimize destek olup rehberlik edebilmektir.

MATEMATİK

 

Matematik öğretim yaklaşımımız, “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle;

 

  • Öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunarak kalıcı öğrenme ortamları sunan,
  • Matematiksel becerilerini, gelişimlerini, problem çözme stratejilerini keşfederek matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmayı hedefleyen,
  • Matematik Laboratuvar dersleriyle soyut kavramların, somut materyal kullanarak pekiştirilmesine olanak sağlayan,
  • İnteraktif etkinlikler, akılı tahta uygulamaları ve web 2.0 araçlarının derse entegre edilmesiyle matematiksel becerilerinin yanısıra bilimsel ve teknolojik yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.

 

Bu çalışmalarla öğrencilerimizin;

 

  • Matematiksel kavramları tanıyan ve uygulayabilen,
  • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
  • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
  • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

SOSYAL BİLGİLER 

Sosyal Bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 

  • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak,
  • Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermek,
  • Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışabilmek,
  • Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmek,
  • Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek,
  • Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmek,
  • Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek.

 

FEN BİLİMLERİ

 

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’

nın temel amaçlarına ulaşılması hedeflenmektedir.

 

  • Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,
  • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
  • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
  • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
  • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
  • Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
  • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
  • Bilimsel çalışmalarda güvenlik tedbirlerinin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
  • Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme becerileri geliştirmek,
  • Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda “beceri” öğrenme alanı kapsamında aşağıdaki alt alanlara yer verilmiştir:

 

  • Bilimsel Süreç Becerileri; Yaşam Becerileri, Analitik düşünme, Karar verme, Yaratıcı düşünme, Girişimcilik, İletişim, Takım çalışması
  • Mühendislik ve Tasarım Becerileri; Yenilikçi (inovatif) düşünme

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi ve Oyun Dersi;

Hareket yetkinliği, ve aktif sağlıklı hayat olmak üzere iki öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.
Beden Eğitimi ve Oyun ders programının genel ilkelerinde öğrencilerimizin;
 • Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak,
 • Yaşam boyu fiziksel etkinliklere aktif katılmasını sağlamak,
 • Temel hareket becerilerini öğrenerek kendine güvenen birey olmak,
 • Yardımlaşma, adil oyun, dürüstlük, iş birliği, takım ruhu, liderlik gibi değerleri benimsemeleri hedeflenmiştir.

 

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde;

 

  • Öğrencilerimizin hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olma,
  • Bilişim teknolojileri araçlarını doğru ve etkin kullanma,
  • Bilişim teknolojileri araçlarının amaç değil araç olduğunu bilen bilişim okuryazarı olma,
  • Teknolojiyi uygun, sorumluluk sahibi ve etik biçimde kullanan dijital vatandaşlar olma,
  • Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri kazanma,
  • Teknolojiyi kullanarak küresel sorunlara çözüm üretebilme,
  • İletişim kurma, araştırma yapma ve işbirliği sağlama sürecinde teknolojinin ve internetin önemini bilen dünya vatandaşları olma ilkeleri hedeflenmiştir.

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir gereksinimdir. 

 

Bu gereksinimler ışığında hazırlanan Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nın amaçları:

 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip, 
 • Görsel sanatlar ile ilgili tartışmalara etkin olarak katılan ve bu tartışmaları değerlendiren,
 • Görsel sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Güncel kültür-sanat nesnelerini/tasarımlarını bilinçli olarak izleyen, 
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan, 
 • Görsel sanat çalışmalarında bilgi, malzeme, beceri, teknik ile teknolojiyi etkin ve güvenli bir şekilde kullanarak düşüncelerini ifade eden, 
 • Görsel Sanatları diğer disiplinlerle ilişkilendiren, 
 • Sanat alanında etik davranış gösteren, 
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan, 
 • Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

 

Bu doğrultuda;

 1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 2. Kültürel Miras
 3. Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.

Bu programla sanatı içselleştiren, bilinçli ve eleştiri yapabilen nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Okulumuzda Görsel Sanatlar dersi öğretim programının genel ilkeleri:

 1. a) Her çocuk yaratıcıdır.
 2. b) Her çocuk farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir; uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.
 3. c) Uygulamalarda Görsel Sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.
 4. d) Bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.
 5. e) Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir.

 

 

MÜZİK

Müzik dersi programımız Dinleme-Söyleme-(Çalma), Müziksel Algı ve Bilgilenme, Müziksel Yaratıcılık veMüzik Kültürü olmak üzere4 öğrenme alanı üzerinde yapılandırılmıştır.

Okulumuzda, düzeyler bazında genel müzik eğitimi, sarmal yapıdadır ve ana sınıfından 4. sınıf sonuna kadar öğrencilerimizin;

 

  • Toplu müzik eğitimi, toplu ses eğitimi,
  • Çalgı eğitimi,
  • Genel müzik kültürü basamaklarında,müziği ve müzik eğitimini içselleştirerek yaşantılarına dahil etmeleri beklenir.

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki temel yaklaşımımız, ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve
bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

 

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 

  • İnsani değerleri benimsemek,
  • Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek,
  • Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmek,
  • İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmak,
  • İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almak,
  • Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramak,
  • Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmak,
  • Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek.

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.