Eğitim - Öğretim

 

TÜRKÇE

Türkçe dersi öğretiminde, öğrencilerin hayat boyunca kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları amaçlanır. Türkçe dersleri, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak etkinliklerle yapılandırılmıştır. Yapılan etkinliklerle; metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi  zihinsel becerilerin geliştirilmesi hedeflenir.

 Türkçe derslerinde öğrencilerimize, 

 • İşlek ve okunaklı yazı yazma,
 • Dik temel harflerin kullanımına yönelik güzel yazı çalışmaları yapma,
 • Noktalama imlerini doğru kullanma ve yazım kurallarını uygulama,
 • Okuduklarında ve dinlediklerinde sebep ve sonuç ilişkisi kurma,
 • Bir metnin konusunu bulma ve ana düşüncesini bulma,
 • Görsel ögelerden yola çıkarak metnin içeriğini tahmin etme,
 • Sözcük dağarcığını geliştirme,
 • Sözlük ve yazım kılavuzundan yararlanma,
 • Duygu, düşünce ve hayallerini farklı yazım türlerini kullanarak ifade etme,
 • Sözcükleri doğru telaffuz ederek işitilebilir bir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, akıcı konuşabilme gibi beceri ve davranışları kazandırılması hedeflenir.

 HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı, ilkokul çağındaki öğrencilere birey, toplum ve doğa ekseninde temel bilgi, beceri ve değerler kazandırmayı hedefler.

Ders kapsamında öğrencilerimizin karar verme, kişisel bakım, kuralları tanıma ve uyma, kendini tanıma, doğayı sevme, kaynakları bilinçli kullanma, sorun çözme gibi temel yaşam becerileri ile istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri; öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri hedeflenir.

Amacımız, toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı ve sorumluluk bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, araştıran ve evrensel düşünebilen, yaratıcı birey olma yolunda öğrencilerimize destek olup rehberlik edebilmektir. 

MATEMATİK

Matematik öğretim yaklaşımımız, “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden hareketle;

 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunarak kalıcı öğrenme ortamları sunan,
 • Yapılan etkinliklerle üst düzey bilişsel beceri ve matematiğe karşı olumlu tutum kazandırmayı hedefleyen,
 • Matematik Laboratuvar dersleriyle soyut kavramların, somut materyal kullanarak pekiştirilmesine olanak sağlayan,
 • İnteraktif etkinlikler, akılı tahta uygulamaları ve web 2.0 araçlarının derse entegre edilmesiyle matematiksel becerilerinin yanısıra bilimsel ve teknolojik yeterlilik kazandırmayı hedefleyen bir bakış açısıyla tasarlanmıştır.

Bu çalışmalarla,

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve uygulayabilen,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma, araştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde, başka disiplinlerle ve günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmiş bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

SOSYAL BİLGİLER

Sosyal Bilgiler programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemek ve uygulamak; demokratik değerlere sahip çıkmak,
 • Tarihsel, kültürel ve sosyal katılımı destekleyici ve geliştirici ögelere önem vermek,
 • Bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği içinde çalışabilmek,
 • Dünya ve Türkiye ile ilgili gelişmeleri edindiği bilgilerle değerlendirebilmek; olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurabilmek,
 • Yaşanılan zaman ve ortam içindeki farklılıklara uyum sağlama becerilerini geliştirmek,
 • Kültürel ve sanatsal değerleri kişilik gelişiminin ve toplumsallaşmanın bir parçası olarak görmek,
 • Yaşadığı topluma yararlı, sorumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek.

FEN BİLİMLERİ

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın temel amaçları şunlardır:

Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel bilgiler kazandırmak,

 • Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri
 • ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek,
 • Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal kaynaklara
 • ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek,
 • Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi,
 • bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak,
 • Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek,
 • Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni
 • araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak,
 • Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum geliştirmek,
 • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak,
 • Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve karar verme
 • becerileri geliştirmek,
 • Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini sağlamak.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda “beceri” öğrenme alanı kapsamında aşağıdaki alt alanlara yer verilmiştir:

a.Bilimsel Süre Becerileri

 1. Yaşam Becerileri
 • Analitik düşünme
 • Karar verme
 • Yaratıcı düşünme
 • Girişimcilik
 • İletişim
 • Takım çalışması
 1. Mühendislik ve Tasarım Becerileri
 • Yenilikçi (inovatif) düşünme

BEDEN EĞİTİMİ

Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerinde, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, eğitim öğretim programının temel amacı; öğrencilerimizin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını sağlamaktır.

Okulumuzun Oyun ve Fiziki Etkinlik Etkinlikler dersi öğretim programının genel ilkeleri:

 • Öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel hareket becerilerini kazanmaları
 • Duyuşsal, toplumsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile yardımlaşma, adil oyun, dürüstlük, arkadaşlık, takım ruhu, liderlik vb. değerleri kazandırmak
 • Sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin katılım alışkanlığı kazandırmak

Ders İçerikleri

1.Sınıf  

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Baş üstünden top atabilir, yerden seken topu tutabilir.
 • Durarak top sektirebilir.
 • Çizgi üzerinde yürüyebilir.
 • Yürüme ve koşmayı olgun hareket formunda yapabilir.
 • Tek ayak üzerinde 5-10 sn dengede durabilir.
 • Küçük nesnelerin üzerinden atlayabilir.
 • Durmaksızın sağa, sola doğru yuvarlanabilir ( kütük yuvarlanması ).
 • Duran topa raket ile vurur.
 • Dengesini kaybetmeden veya başkasına çarpmadan büyük grupta farklı yönlerde yer değiştirme hareketi yapabilir. Öne ve yanlara doğru yer değiştirme hareketleri yapabilir ve yönerge verildiğinde yönlerini hızlıca değiştirebilir.
 • Fiziksel etkinliğe katılımın yarattığı duyguları tanımlayabilir ve tek başına ya da eşli katılımdan zevk alabilir.

2.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Denge kaybı olmaksızın geriye doğru yer değiştirme hareketlerini yapar.
 • Durmaksızın öne doğru yuvarlanabilir.
 • Vücudun çeşitli bölümlerini simetrik ve asimetrik olarak kullanarak anlık statik denge gösterebilir.
 • Ayağın iç ve dış yüzeyini kullanarak havadan gelen topa veya yerdeki topa yavaşça vurabilir.
 • Raket ile birden fazla kez topa vurabilir.
 • Bir ya da iki ayak ile başlayarak sıçrar ve bir ya da iki ayağı ile konuş yapabilir.
 • Atlama, sıçrama, galop ve kaymayı olgun hareket formunda gösterebilir.
 • Denge kaybı olmadan el ya da ayakla topu sürekli sürebilir.
 • Baş üstünden topu sertçe yana ve diğer yöne atabilir, yavaş atılan topu uygun el pozisyonunu kullanarak tutabilir.
 • İşbirliği ve paylaşmanın yararlarını anlayabilir ve bunlara değer verebilir.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde, güvenli ve kontrollü hareket eder, diğerlerine karşı nazik davranır, başarı ve başarısızlık durumunda duygularını kontrol eder.

3.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Yer değiştirme etkinliklerini yaparken birey ya da nesneyi yakalayabilir veya onlardan kaçabilir.
 • Her iki ayağı kullanarak sekebilir ve atlayabilir.
 • El ve ayakla top sürebilir.
 • Çeşitli vücut bölümlerini kullanarak eşi ile top atma ve tutma etkinlikleri yapabilir.
 • Raketin doğru tutuşunu, uygun kullanışını ve salınımını göstererek yumuşak olarak atılan topa vurabilir.
 • Çeşitli şekilde hareket eden nesneleri kontrol edebilir.
 • Oyunda kabul edilebilir ve edilemez oyun kurallarını ve adil oyun anlayışını ayırt edebilir.
 • Basit oyun ve etkinliklerde temel kavram ve stratejileri kullanabilirler.
 • Çeşitli etkinliklerde vücut  ağırlıklarını kontrol edebilir, destekleyebilir ve kaldırabilir.

4.Sınıf 

Bireysel ve grup halinde hareket edebilme becerisi gösterirler. Sağlıklı yaşam konusunda beslenme, temizlik  ve fiziksel etkinliklere katılma alışkanlığı edinirler. Öğrenciler  yaş gelişim özelliklerine uygun olarak aşağıda belirtilen temel hareket becerilerini yaparlar.

 • Dikey sıçrayabilir, konabilir, yatay sıçramada ve konmada olgun hareket formu gösterebilr.
 • Yer değiştirme etkinliklerini yaparken birey ya da nesneyi yakalayabilir veya onlardan kaçabilir.
 • Her iki ayağı kullanarak sekebilir ve atlayabilir.
 • El ve ayakla top sürebilir ve grup içinde top sürerek yer değiştirirken topu kontrol edebilir.
 • Çeşitli vücut bölümlerini kullanarak eşi ile top atma ve tutma etkinlikleri yapabilir.
 • Raketin doğru tutuşunu, uygun kullanışını ve salınımını göstererek  atılan topa vurabilir.
 • Çeşitli şekilde hareket eden nesneleri kontrol ederken gözle görünür şekilde denge sağlayabilir.
 • Oyunda kabul edilebilir ve edilemez oyun kurallarını ve adil oyun anlayışını ayırt edebilir.
 • Basit oyun ve etkinliklerde temel kavram ve stratejileri kullanabilirler

 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ

 ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimiz kapsamında ana sınıfından 4. sınıfa kadar bilgisayar laboratuvarı ve inovasyon sınıfında yürütülen istasyon, kulüp, okul sonrası performans takımları ve derslerimizde öğrencilerimizin hazır bilgi ve teknolojileri tüketen değil, yeni bilgi ve teknolojileri üreten bireyler olmaları, bilişim araçlarını doğru ve etkin kullanmaları, bilişim araçlarının amaç değil araç olduğunu bilen bilişim okuryazarı olmalarını amaçlamaktayız.

 Ana sınıfı ve 1. sınıflarda yürütülen istasyon (kulüp) çalışmalarımız sonunda öğrencilerimiz;

 • Teknolojiyi uygun, sorumluluk sahibi ve etik biçimde kullanır.
 • İnterneti güvenli kullanır.
 • İşletim sistemine ait temel bilgileri kullanır.
 • Bilgisayar, tablet ya da telefonlarda kullanılan bütün uygulama ve programların çalışma prensibini öğrenir.
 • Verilen bir problemi çözmek için gerekli adımları uygun sıraya koyar.
 • Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri kazanır.
 • Kodlama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirmeye başlar.
 1. Sınıf sonunda öğrencilerimiz;

 Teknoloji kullanımında etik değerlerin önemini fark eder ve bu doğrultuda teknoloji kullanırken başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini bilir.

 • Teknoloji kullanırken sorumluluk alması gerektiğini bilir.
 • Bilgisayar ve bileşenlerini kullanırken uyması gereken güvenlik kurallarını bilir.
 • Kişisel bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için yapılması gerekenleri öğrenir.
 • Dijital içerikleri kullanarak öykü oluşturur.
 • Kodlama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirir.
 • Komutların doğru sırada verilmesi gerektiğini bilir.
 • Verilen bir işlem akışı için sonucu tahmin eder.
 • Problem çözme ve bilgi işlemsel düşünme becerileri kazanır.

  3 ve 4. Sınıf öğrencilerimiz ile Bilişim Teknolojileri kapsamında yapılan derslerde ve kulüp çalışmalarında disiplinler arası işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenme modeli üzerinden çalışmalarımız devam etmektedir.

 1. sınıf sonunda öğrencilerimiz;
 • Amaçları doğrultusunda uygun office araçlarını kullanarak ürünler ortaya çıkarabilir.
 • Basit yazılım ve donanım problemleri için çözüm üretebilir.
 • Bilgiye çeşitli kaynaklardan erişmeyi bilen ve arama motorlarını etkili biçimde kullanabilir.
 • Bilgiyi güvenilir kaynaklardan araştırması gerektiğin fark eder.
 • Kelime işlem ve sunum programını etkili biçimde kullanır.
 • Kodlamanın temellerini öğrenir ve belirlenen problemin çözümü için adımlar oluşturur.
 • Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü keşfeder.
 • Blok tabanlı programlama aracını kullanarak doğrusal yapıda program oluşturur.
 • Blok tabanlı programlama aracını kullanarak karar yapılarını içeren program oluşturur.
 • Oluşturduğu programı test eder.
 • Oluşturduğu programın hatalarını düzeltir.
 • WeDo yazılımı ve lego seti ile diğer disiplinlerle işbirliği içinde grup çalışması yapar.
 • Animasyon geliştirme konusunda temel kavramları bilir.
 1. Sınıf sonunda öğrencilerimiz;

 Bilgiye çeşitli kaynaklardan erişebilir, gereksiz içerikleri ayırt edebilir ve bilişim teknolojilerini kullanırken etik değerlere uygun davranır.

 • Görsel-işitsel bir materyal hazırlamak için amacına uygun aracı seçebilir.
 • Problem hakkında veri toplama, verileri özelliklerine göre düzenleme, veriler üzerinde sınıflandırma, sıralama, karşılaştırma gibi işlemleri yapar.
 • Problemin çözümü için sözde kod yazar ve bir problemin farklı çözümleri olabileceğini keşfeder.
 • Görsel programlama dilleri ile bir problemin çözümü için algortima oluşturur.
 • Bir algortimanın sonuçlarını tahmin eder ve yazdığı algoritmayı test ederek hatalarını düzeltir.
 • Blok tabanlı programlama dilleri kullanarak eğitsel oyun geliştirir.
 • Basit elektronik devre elemanlarını kullanarak işlevlerini belirlediği yeni bir teknoloji tasarlar.
 • İletişim kurma, araştırma yapma ve işbirliği sağlama sürecinde teknolojinin ve internetin önemini fark eder. 
 • WeDo yazılımı ve lego seti ile fen ve bilim alanlarında, gerçek hayat projeleri ile mühendislik, teknoloji ve kodlama alanlarında deneyimi kazanır.
 • sınıf öğrencilerimizle bilişim teknolojileri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, matematik derslerini ilişkilendirerek STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) çalışmaları yapmaktayız. Aynı zamanda kodlama alanında da çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar dersi Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, Atatürk'ün milli kültüre verdiği önem, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü, birbirimizi sevmede sanatın rolü, diğer örf ve adetlere hoşgörülü olmanın gereği, sanat kültür ilişkileri, görsel sanatların dalları, Atatürk'ün milli tarihimize verdiği önem, Atatürk'ün resim sanatına verdiği önem, sanat - kültür ilişkileri olarak verilmiştir.

Görsel Sanatlar dersi; Temel Eğitim Genel Müdürünün 24/09/2013 tarihli yazısı üzere 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak yeni program içeriğini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda 1. , 2. ve 3. Sınıflarda;

 1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme
 2. Kültürel Miras
 3. Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.
 4. Sınıflarda ise eski program doğrultusunda oluşturulmuş ve
 5. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme
 6. Görsel Sanatlar Kültürü
 7. Müze Bilinci olmak üzere üç öğrenme alanı altında yapılandırılmıştır.

Bu programla sanatı içselleştiren, bilinçli ve eleştiri yapabilen nesiller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okulumuzda Görsel Sanatlar dersi öğretim programının genel ilkeleri:

 1. a) Her çocuk yaratıcıdır.
 2. b) Her çocuk farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir; uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur.
 3. c) Uygulamalarda Görsel Sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir.
 4. d) Bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur.
 5. e) Görsel sanatlar dersi çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir.

 MÜZİK

ODTÜ Geliştirme Vakfı  İlkokulu olarak müzik eğitimindeki hedeflerimiz, bireysel ve toplu müzik eğitimi yoluyla, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye taşıyarak, öncelikle iyi birer dinleyici, bununla beraber; küçük yaş gruplarından itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Müzik eğitimini planlarken aynı zamanda öğrencilerin günlük yaşam biçimleri ile bağlantı kurabilecekleri etkinlik ve aktivitelere yer vermek, bilinci kazandırmak adına etkili olmaktadır.

Müzik Dersi Öğretimi Programı; genel amaçlar, temel beceriler, öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler, açıklamalar, öğrenme-öğretme süreçleri ve ölçme değerlendirme boyutlarından oluşmaktadır.

Müzik öğretimi programının genel amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

 • Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,
 • Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
 • Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
 • Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
 • Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
 • Türkçe'yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
 • İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,
 • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,

 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki temel yaklaşımımız, ahlakı ve sevgiyi öne alan, akıl ve
bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ 

 1. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi  programıyla, öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi ve becerileri edinmelerihedeflenmektedir.
 2. İnsani değerleri benimsemek,
 3. Hak, özgürlük ve sorumluluk bakımlarından çocuk olmanın ayrıcalıklarını keşfetmek,
 4. Hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için sorumluluk üstlenmek,
 5. İnsan hakları ve demokrasinin geliştirilmesi için insanlara eşit ve adil davranmak,
 6. İş birliğine dayalı ve demokratik kararlar almak,
 7. Ortak yaşama ilişkin sorunların çözümünde uzlaşı aramak,
 8. Kurallara uyararak hak ve özgürlüklerin korunmasına ve geliştirilmesine destek olmak,
 9. Birlikte yaşama koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek.

 

 


Üniversiteler Mahallesi Ihsan Dogramaci Bulvari No:5 06800 ODTÜ - Çankaya / ANKARA

+90 312 210 1182 (PBX) FAX +90 312 210 1435 info@odtugvo.k12.tr

2019 ODTÜ Gelistirme Vakfi Okullari Designed by Activate

Yukarı.