Ankara > Lise > Eğitim - Öğretim > Kimya > Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

HAZIRLIK SINIFLARI

Hazırlık sınıfı Kimya programının amacı öğrencilerimize ileriki yıllarda kimya dersi için gerekli olan alt yapıyı ve terminolojiyi kazandırmaktır. Bu seviyede kimya ile ilgili olarak yeni kavramlar verilmeyip ilköğretimde elde edilen kimya ile ilgili kazanımları İngilizce olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır. Ders saatimiz haftada 1 saat olup dönemde 2 sınav yapılmaktadır.

 

 

Kimya programı 2013 başından itibaren tamamen değişmiştir. Yeni program 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 9. sınıflardan başlanarak uygulamaya girmiştir.  Bu programda iki temel seviye oluşturulmuştur. Temel Düzey Kimya ve İleri düzey kimya.

9. ve 10. Sınıflarda temel düzey kimya 11. ve 12. Sınıflarda ise ileri düzey kimya verilmektedir. Bu yıl itibariyle henüz ileri düzey eğitim programı başlamamış olup, 11. ve 12. Sınıflarda eski programın uygulaması devam edecektir.

Temel düzey kimya dersinin amacı, kimya bilimini, tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak, öğrencilerde kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak; kimyanın kavramlarına ve sembolik diline aşinalık kazandırmak suretiyle gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini sağlamaktır. Diğer bir deyişle, öğrencilerin kimya dersi kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

 9. SINIF

Bu seviyede haftalık 2 saatlik Kimya dersi verilmektedir.

ÜNİTE 1: KİMYA BİLİMİ 

1.Kimya nedir?  

2.Kimya ne işe yarar?                                                                                       3. Kimyanın sembolik dili                                                                                   

• Element-sembol

• Bileşik-formül

4. Güvenliğimiz ve Kimya

ÜNİTE 2: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. Atom kavramının gelişimi
            • Kimyanın temel yasaları

            • Atom altı tanecikler

2. Bohr atom modeli                                                                                                    

3. Periyodik sistem

            • Periyodik özellikler

ÜNİTE 3: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. Kimyasal tür nedir?                                                                                                   

2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması                                                     

3. Güçlü etkileşimler

            • İyonik bağ

            • Kovalent bağ

            • Metalik bağ

4. Zayıf etkileşimler

            • Van der Waals etkileşimleri

            • Hidrojen bağı

5. Fiziksel ve kimyasal değişimler

            • Tepkime denklemleri

 

ÜNİTE 4: MADDENİN HALLERİ

1. Maddenin fiziksel hâlleri                                                                                             

2. Gazlar

            •Gaz yasaları                                                                                                               

            • Kinetik teori

            • Atmosfer ve biz

3. Sıvılar

            • Yüzey gerilimi

            • Viskozite

            • Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma

4. Katılar

            • Erime, donma ve süblimleşme/geri-süblimleşme

            • Katı türleri

 

 

10. SINIF

 

ÜNİTE 1: Asitler, Bazlar ve Tuzlar

1. Asitleri ve bazları tanıyalım

2. Asitlerin/bazların tepkimeleri

3. Hayatımızda asitler ve bazlar

4. Tuzlar

 

ÜNİTE 2: Karışımlar

1. Homojen karışımlar

• Çözünme olayı

• Çözeltilerde derişim

• Koligatif özellikler

2. Heterojen karışımlar

3. Karışımların ayrılması

ÜNİTE 3: Endüstride ve Canlılarda Enerji

1. Fosil yakıtlar

• Kömür

- Oluşumu

- Kömürler ve çevre

• Petrol

- Oluşumu

- Rafinasyonu

- Bileşenleri

• Hidrokarbonlar

- Alkanlar

- Alkenler

- Alkinler

- Aromatik bileşikler

2. Temiz enerji kaynakları

• Bitkisel enerji kaynakları

• Diğer temiz enerji kaynakları

3. Canlılarda enerji

• Karbohidratlar

• Yağlar

• Proteinler

 

ÜNİTE 4: Kimya Her Yerde

1. Su ve hayat

2. Evde kimya

• Hazır gıdalar

• Temizlik malzemeleri

• Polimerler

• Kozmetikler

• İlaçlar

3. Okulda kimya

• Kırtasiye malzemeleri

4. Sanayide kimya

• Gübreler

• Yapı malzemeleri

5. Çevre kimyası

• Hava-su-toprak kirliliği

 

11. SINIF

Haftada 4 saat olan bu program  bir yıl önceki programın devamıdır. Bu seviyede öğrenciler 10. Sınıfta temelleri atılan kimya konularının üzerine termodinamik, hız, denge, asit ve baz konularının yanı sıra elektrokimya ve çekirdek kimyası konularını görmektedir. Konular kavramların öğrenilmesinin yanı sıra problem çözme üzerine kurulmuştur.

ÜNİTE 1: KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

 • Sistemler ve Enerji Türleri
 • Sistemlerde Entalpi Değişimi
 • İstemlilik

ÜNİTE 2: REAKSİYON HIZLARI VE KİMYASAL DENGE

 • Reaksiyon hızı
 • Reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenler
 • Kimyasal reaksiyonlardaki denge
 • Kimyasal dengeyi etkileyen değiskenler
 • Kimyasal tepkimelerde urun verimi

ÜNİTE 3: ÇÖZELTİLERDE DENGE

 • Suyun otoiyonizasyonu
 • Asitlerin ve bazların ayrısma dengeleri
 • Notrallesme reaksiyonları
 • Cozunme-cokelme dengeleri
 • Kompleks olusma-ayrısma dengeleri
 • Titrasyon

ÜNİTE 4:  ELEKTROKİMYA

 • Madde-elektrik iliskisi
 • Standart elektrot potansiyelleri
 • Elektrokimyasal hucreler

ÜNİTE 5: ÇEKİRDEK KİMYASI

 • Cekirdeğin yapısı ve kararlılık
 • Yapay cekirdek reaksiyonları, fisyon ve fuzyon
 • Aktiflik, radyoaktif ısınların sayımı ve sağlığa etkisi
 • Radyoaktif maddelerin kullanım alanları

12. SINIF

12. sınıf seviyesinde elementler kimyası ve organik kimya verilmektedir. Elementler kimyasında öğrenciler elementlerin doğada bulunuşları, elde edilişleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgilendirilmektedir. Organik kimya, öncelikle karbon elementinin bağ yapısı üzerinden kimyasal bağ kavramının ve molekül şekillerinin anlatılmasını içermektedir. Ardından organik bileşik kavramı, organik tepkimeler ve organik bileşik sınıfları verilmektedir. Bu program haftalık 3 ders saati ile öğrencilere aktarılmaktadır.

ÜNİTE 1: ELEMENTLER KİMYASI

 • Evrende ve Dünyada Elementler
 • Elementler Nasıl Elde Edilir?
 • Alaşımlar
 • Hidrojen
 • Alkaliler ve Toprak Alkaliler
 • Toprak Grubu Elementleri
 • 4A Grubu Elementleri
 • 5A Grubu Elementleri
 • Kalkojenler
 • Halojenler
 • Geçiş Elementleri

ÜNİTE 2 : ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

 • Organik Bileşikler
 • Organik Bileşiklerin Formülleri
 • Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
 • Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma
 • Organik Bileşiklerde İzomerlik

ÜNİTE 3: ORGANİK REAKSİYONLAR

 • Organik Redoks Tepkimeleri
 • Yer Değiştirme (Substitusyon) Tepkimeleri
 • Katılma Tepkimeleri
 • Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri
 • Kondenzasyon Tepkimeleri

ÜNİTE 4: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

 • Alkanlar
 • Alkenler
 • Alkinler
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Karboksilik Asit Türevleri
 • Aminler
 • Yaygın Benzen Türevleri

 


Bilişim Aktörleri