Ankara > Lise > Eğitim - Öğretim > Kimya > Ders İçerikleri

Ders İçerikleri

HAZIRLIK SINIFLARI

Hazırlık sınıfı Kimya programının amacı öğrencilerimize ileriki yıllarda kimya dersi için gerekli olan alt yapıyı ve terminolojiyi kazandırmaktır. Bu seviyede kimya ile ilgili olarak yeni kavramlar verilmeyip ilköğretimde elde edilen kimya ile ilgili kazanımları İngilizce olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır. Ders saatimiz haftada 1 saat olup dönemde 2 sınav yapılmaktadır.

 9. SINIF

Kimya programı 2013 başından itibaren tamamen değişmiştir. Yeni program 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 9. sınıflardan başlanarak uygulamaya girecektir.  9.Sınıf programının kapsamında Kimyanın gelişimi, temel kimya kavramları ve günlük hayatta kimya yer almaktdır. Amaç öğrenciye Kimya bilimini tanıtıp, gelişimini ve günlük hayattaki yerini anlatmaktır. Bu seviyede haftalık 2 saatlik Kimya dersi verilmektedir.

ÜNİTE 1: KİMYA BİLİMİ 

1.Kimya nedir?  

2. Kimya ne işe yarar?                                                                                                  

3. Kimyanın sembolik dili                                                                                           

    • Element-sembol

    • Bileşik-formül

4. Güvenliğimiz ve Kimya

ÜNİTE 2: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

1. Atom kavramının gelişimi
    • Kimyanın temel yasaları

    • Atom altı tanecikler

2. Bohr atom modeli                                                                                                    

3. Periyodik sistem

    • Periyodik özellikler

ÜNİTE 3: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

1. Kimyasal tür nedir?                                                                                                   

2. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması                                                     

3. Güçlü etkileşimler

   • İyonik bağ

   • Kovalent bağ

   • Metalik bağ

4. Zayıf etkileşimler

   • Van der Waals etkileşimleri

   • Hidrojen bağı

5. Fiziksel ve kimyasal değişimler

   • Tepkime denklemleri

ÜNİTE 4: MADDENİN HALLERİ

1. Maddenin fiziksel hâlleri                                                                                             

2. Gazlar

   •Gaz yasaları                                                                                                               

   • Kinetik teori

   • Atmosfer ve biz

3. Sıvılar

   • Yüzey gerilimi

   • Viskozite

   • Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma

4. Katılar

   • Erime, donma ve süblimleşme/geri-süblimleşme

   • Katı türleri

 10. SINIF

10. sınıflarda kimya dersi haftada 3 saattir. Bu seviye kimya dersi için kimya biliminin temellerinin atıldığı bir yıldır. Bu seviyede öğrenciler artık kimyayı bir temel bilim olarak görmenin yanı sıra, bu bilim dalının alt dallarının varlığını anlamaya ve bunları öğrenmeye başlamaktadır. Bu seviyede öğrenciler , kimyasal hesaplamanın temeli olan mol konusunu öğrenmekte ve hem mol konusunda hem de diğer konularda problem çözümüne başlamaktadır.  

ÜNİTE 1: ATOMUN YAPISI

 • Atom ve Elektrik
 • Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi
 • Kuantum Mekaniğinin Gelişimi
 • Atomun Kuantum Modeli
 • Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı

ÜNİTE 2: PERİYODİK SİSTEM

 • Periyodik Sistemin Tarihçesi
 • Özelliklerde Periyodik Değişim
 • Elementlerin Özellikleri

ÜNİTE 3: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

 • Kimyasal Türler ve Etkileşimleri
 • Güçlü Etkileşimler
 • Zayıf Etkileşimler

ÜNİTE 4: MADDENİN HALLERİ

 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gaz Kanunları
 • Gaz Karışımları
 • Gerçek Gazlar
 • Sıvıların Özellikleri
 • Hâl değişimleri
 • Amorf ve Kristal Katılar

ÜNİTE 5: KARIŞIMLAR

 • Çözeltiler
 • Derişim (Konsantrasyon)
 • Çözeltilerin Derişime Bağlı ( Koligatif ) Özellikleri
 • Heterojen Karışımlar

11. SINIF

Haftada 4 saat olan bu program  bir yıl önceki programın devamıdır. Bu seviyede öğrenciler 10. Sınıfta temelleri atılan kimya konularının üzerine termodinamik, hız, denge, asit ve baz konularının yanı sıra elektrokimya ve çekirdek kimyası konularını görmektedir. Konular kavramların öğrenilmesinin yanı sıra problem çözme üzerine kurulmuştur.

ÜNİTE 1: KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

 • Sistemler ve Enerji Türleri
 • Sistemlerde Entalpi Değişimi
 • İstemlilik

ÜNİTE 2: REAKSİYON HIZLARI VE KİMYASAL DENGE

 • Reaksiyon hızı
 • Reaksiyon hızının bağlı olduğu etkenler
 • Kimyasal reaksiyonlardaki denge
 • Kimyasal dengeyi etkileyen değiskenler
 • Kimyasal tepkimelerde urun verimi

ÜNİTE 3: ÇÖZELTİLERDE DENGE

 • Suyun otoiyonizasyonu
 • Asitlerin ve bazların ayrısma dengeleri
 • Notrallesme reaksiyonları
 • Cozunme-cokelme dengeleri
 • Kompleks olusma-ayrısma dengeleri
 • Titrasyon

ÜNİTE 4:  ELEKTROKİMYA

 • Madde-elektrik iliskisi
 • Standart elektrot potansiyelleri
 • Elektrokimyasal hucreler

ÜNİTE 5: ÇEKİRDEK KİMYASI

 • Cekirdeğin yapısı ve kararlılık
 • Yapay cekirdek reaksiyonları, fisyon ve fuzyon
 • Aktiflik, radyoaktif ısınların sayımı ve sağlığa etkisi
 • Radyoaktif maddelerin kullanım alanları

12. SINIF

12. sınıf seviyesinde elementler kimyası ve organik kimya verilmektedir. Elementler kimyasında öğrenciler elementlerin doğada bulunuşları, elde edilişleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgilendirilmektedir. Organik kimya, öncelikle karbon elementinin bağ yapısı üzerinden kimyasal bağ kavramının ve molekül şekillerinin anlatılmasını içermektedir. Ardından organik bileşik kavramı, organik tepkimeler ve organik bileşik sınıfları verilmektedir. Bu program haftalık 3 ders saati ile öğrencilere aktarılmaktadır.

ÜNİTE 1: ELEMENTLER KİMYASI

 • Evrende ve Dünyada Elementler
 • Elementler Nasıl Elde Edilir?
 • Alaşımlar
 • Hidrojen
 • Alkaliler ve Toprak Alkaliler
 • Toprak Grubu Elementleri
 • 4A Grubu Elementleri
 • 5A Grubu Elementleri
 • Kalkojenler
 • Halojenler
 • Geçiş Elementleri

ÜNİTE 2 : ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

 • Organik Bileşikler
 • Organik Bileşiklerin Formülleri
 • Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
 • Organik Bileşiklerde Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma
 • Organik Bileşiklerde İzomerlik

ÜNİTE 3: ORGANİK REAKSİYONLAR

 • Organik Redoks Tepkimeleri
 • Yer Değiştirme (Substitusyon) Tepkimeleri
 • Katılma Tepkimeleri
 • Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri
 • Kondenzasyon Tepkimeleri

ÜNİTE 4: ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

 • Alkanlar
 • Alkenler
 • Alkinler
 • Alkoller
 • Eterler
 • Karbonil Bileşikleri
 • Karboksilik Asitler
 • Karboksilik Asit Türevleri
 • Aminler
 • Yaygın Benzen Türevleri

 

 


Bilişim Aktörleri